Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <html> là tag cho trình duyệt biết đây là văn bản HTML.
  • Tag <html> là yếu tố ngoài cùng trong các văn bản HTML và XHTML, các tag <html> còn được gọi là các phần tử gốc.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
- Trong HTML5 có một thuộc tính mới manifest.

Cấu trúc

Tag <html> nằm bên dưới tag !DOCTYPE

Khai báo cho trang HTML5:

<!DOCTYPE html>
<html>
</html>

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<link href="đường dẫn tới file css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen,print" />
<script type="text/javascript" src="đường dẫn tới file javascript"></script>
<title>Tiêu đề trang web</title>
</head>

<body>
<p>Nội dung trang web.</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Nội dung trang web.

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<html> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <html thuoctinh="giatri"></html>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính mới (Mới)
manifest URL manifest=" mani.manifest" Chỉ định đường dẫn của bộ nhớ cache.
Thuộc tính như HTML4.01
xmlns http:// www.w3.org/ 1999/xhtml xmlns="http://www. w3.org/1999/ xhtml" Chỉ sử dụng trong văn bản XHTML.

Thuộc tính Tổng quát

Tất cả thuộc tính tổng quát được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5