Tag font style

Định nghĩa và sử dụng

Các tag <tt>, <i>, <b>, <big>, <small>, <em>, <strong>, <dfn>, <code>, <samp>, <kbd>, <var> và <cite> được dùng để định dạng kiểu cho font, dùng phổ biến trong html4, tuy nhiên khuyến cáo sử dụng css để thay thế.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● <strong> mang nghĩa nhấn mạnh. ● <strong> mang nghĩa quan trọng.
- ● <big> không được hỗ trợ trong HTML5.
- ● <tt> không được hỗ trợ trong HTML5.
- ● <i> không thật sự cần thiết trong HTML5 vì có thể định dạng bằng font-style: italic; trong CSS.
Tag Mô tả
<tt> Kiểu chữ văn bản máy
<i> Kiểu chữ in nghiêng
<b> Kiểu chữ đậm
<big> Kiểu chữ lớn
<small> Kiểu chữ nhỏ
<em> Dùng để nhấn mạnh văn bản
<strong> Hiển thị hình ảnh mạnh, mục đích đánh dấu chữ
<dfn> Dùng cho thuật ngữ
<code> Kiểu code trong máy tính
<samp> Kiểu sample trong máy tính
<kbd> Kiểu bàn phím
<var> Kiểu biến số
<cite> Dùng cho văn bản trích dẫn

Cấu trúc

<tt>Kiểu chữ văn bản máy</tt>
<i>Kiểu chữ in nghiêng</i>
<b>Kiểu chữ đậm</b>
<big>Kiểu chữ lớn</big>
<small>Kiểu chữ nhỏ</small>
<em>Dùng để nhấn mạnh văn bản</em>
<strong>Hiển thị hình ảnh mạnh, mục đích đánh dấu chữ</strong>
<dfn>Dùng cho thuật ngữ</dfn>
<code>Kiểu code trong máy tính</code>
<samp>Kiểu sample trong máy tính</samp>
<kbd>Kiểu bàn phím</kbd>
<var>Kiểu biến số</var>
<cite>Dùng cho văn bản trích dẫn</cite>

Ví dụ

Html viết:

<p><tt>Kiểu chữ văn bản máy</tt><br />
<i>Kiểu chữ in nghiêng</i><br />
<b>Kiểu chữ đậm</b><br />
<big>Kiểu chữ lớn</big><br />
<small>Kiểu chữ nhỏ</small><br />
<em>Dùng để nhấn mạnh văn bản</em><br />
<strong>Hiển thị hình ảnh mạnh, mục đích đánh dấu chữ</strong><br />
<dfn>Dùng cho thuật ngữ</dfn><br />
<code>Kiểu code trong máy tính</code><br />
<samp>Kiểu sample trong máy tính</samp><br />
<kbd>Kiểu bàn phím</kbd><br />
<var>Kiểu biến số</var><br />
<cite>Dùng cho văn bản trích dẫn</cite></p>

Hiển thị trình duyệt:

Kiểu chữ văn bản máy
Kiểu chữ in nghiêng
Kiểu chữ đậm
Kiểu chữ lớn
Kiểu chữ nhỏ
Dùng để nhấn mạnh văn bản
Hiển thị hình ảnh mạnh, mục đích đánh dấu chữ
Dùng cho thuật ngữ
Kiểu code trong máy tính
Kiểu sample trong máy tính
Kiểu bàn phím
Kiểu biến số
Dùng cho văn bản trích dẫn

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

Các tag định dạng chữ được hỗ trợ trong tất cả trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <tag thuoctinh="giatri">

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5