Định nghĩa và sử dụng

Tag <body> định nghĩa phần thân của văn bản HTML.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● Thuộc tính tùy chọn không khuyên dùng. ● Thuộc tính tùy chọn không được hỗ trợ trong HTML5.

Cấu trúc

Được viết ngay bên dưới tag <head>

<html>
<head>
</head>

<body>
</body>
</html>

Ví dụ

Html viết:

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<link href="đường dẫn tới file css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen,print" />
<script type="text/javascript" src="đường dẫn tới file javascript"></script>
<title>Tiêu đề trang web</title>
</head>

<body>
<p>Nội dung</p>
</body>
</html>

 • Phần đầu <head> chứa các tag:

  • <meta />: khai báo thông tin cho văn bản HTML.
  • <link />: kết nối tới file css.
  • <script>: kết nối tới file javascript.
 • Phần thân <body>: tất cả nội dung được code trong phần thân sẽ hiển thị ra trình duyệt (những phần khác thì không).

Hiển thị trình duyệt:

Nội dung

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer 6
 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

<body> được hỗ trợ trong tất cả trình duyệt, bắt buộc phải có.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <body thuoctinh="giatri"></body>

Thuộc tính tùy chọn

Không được hỗ trợ trong DTD Strict

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
alink rgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
alink="#ff0000" Không hỗ trợ trong HTML5
dùng thuộc tính color của css để thay thế.
background URL background="img/ bg_name.gif" Không hỗ trợ trong HTML5
dùng thuộc tính background-image của css để thay thế.
bgcolor rgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
bgcolor="#ff0000" Không hỗ trợ trong HTML5
dùng thuộc tính background-color của css để thay thế.
link rgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
link="#ff0000" Không hỗ trợ trong HTML5
dùng bộ trọn link của css để thay thế.
text rgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
text="#ff0000" Không hỗ trợ trong HTML5
dùng thuộc tính color của css để thay thế.
vlink rgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
vlink="#ff0000" Không hỗ trợ trong HTML5
dùng bộ trọn visited của css để thay thế.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5