<blockquote>

Định nghĩa và sử dụng

Tag <blockquote> xác định một đoạn trích dẫn dài.

  • Khi sử dụng, trình duyệt sẽ chèn một khoảng trắng vào trước và sau thành phần <blockquote> và cũng canh lề cho thành phần này.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
Không có sự khác biệt.

Cấu trúc

<blockquote></blockquote>

Ví dụ

Html viết:

<blockquote>
<p>Đây là một đoạn trích dẫn dài, rất dài...</p>
<p>Thêm một đoạn trích dẫn dài, rất dài...</p>
</blockquote>

Hiển thị trình duyệt:

Đây là một đoạn trích dẫn dài, rất dài...

Thêm một đoạn trích dẫn dài, rất dài...

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<blockquote> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt, tuy nhiên các trình duyệt sẽ hiển thị không giống nhau.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <blockquote thuoctinh="giatri"></blockquote>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính không được hỗ trợ trong phần lớn các trình duyệt
cite URL cite="bquote/" Xác định nguồn cho <blockquote>.
Không hỗ trợ trong phần lớn trình duyệt

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5