Định nghĩa và sử dụng

 • Tag <canvas> được dùng để hiển thị đồ họa.
 • Tag <canvas> sử dụng như vùng chứa đồ họa, việc vẽ đồ họa sẽ do script thực hiện.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● Không hỗ trợ ● Đây là tag mới trong HTML5

Cấu trúc

<canvas></canvas>

Dòng text nằm giữa <canvas> và </canvas> sẽ hiển thị khi trình duyệt không hỗ trợ tag <canvas>

Ví dụ

Xem ví dụ

Html viết:

<canvas id="canvasId">Trình duyệt của bạn không hỗ trợ tag canvas</canvas>
<script>
...Code vẽ...
</script>

Trình duyệt hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <canvas>:

Trình duyệt dành cho PC:

 • Internet Explorer9
 • Firefox3
 • Opera10
 • Google Chrome6
 • Safari5

Tag <canvas> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt, ngoại trừ IE8 trở xuống.

Thiết bị hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản hệ điều hành và trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <canvas>:

ĐIỆN THOẠI (SMARTPHONE)

Hệ điều hành

 • IOS3.0
 • Android1.5
 • Window Phone7.5
 • BlackBerry6
 • Symbian5.2
 • WebOS1.4

Trình duyệt

 • firefox mobile8
 • Opera mobile10
 • Chrome mobile

MÁY TÍNH BẢNG (TABLETS)

Hệ điều hành

 • IOS3.2
 • Android3.2
 • BlackBerry10
 • WebOS3.0
 • PlayBook OS1.0

Trình duyệt

 • firefox mobile10
 • Opera mobile11
 • Chrome mobile

Thuộc tính

Cách sử dụng: <canvas thuoctinh="giatri"></canvas>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
height pixel height="50px" Xác định chiều cao của canvas.
width pixel width="100px" Xác định chiều rộng của canvas.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5