Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <label> định nghĩa nhãn cho thành phần <input />.
  • Tag <label> không hiển thị bất cứ gì đặc biệt cho người dùng, tuy nhiên nó cung cấp một cải thiện cho người sử dụng chuột, nếu click chuột vào nhãn, sẽ đưa con trỏ chuột vào vùng <input />.
  • Muốn sử dụng hiệu quả <label>, cần thiết phải cho giá trị id của <input /> và giá trị for của <label>, hai giá trị này phải trùng nhau.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
- ● Trong HTML5 có thêm thuộc tính form

Cấu trúc

<label for=""><label>

Html viết:

<label for="email">Email</label>: <input type="text" id="email" name="email" size="30" />

Hiển thị trình duyệt:

:

Hãy click vào nhãn Email để hiểu rõ hơn.

Ví dụ khác

label với input dạng checkbox:

<label for="label01">Nhãn 01</label>: <input type="checkbox" id="label01" name="label01" value="" /><br />
<label for="label02">Nhãn 02</label>: <input type="checkbox" id="label02" name="label02" value="" />

:
:

Hãy click vào Nhãn 01 và 02 để hiểu rõ hơn.

label với input dạng radio:

<label for="male">Nam</label>: <input type="radio" id="male" name="sex" value="" /><br />
<label for="female">Nữ</label>: <input type="radio" id="female" name="sex" value="" />

:
:

Hãy click vào nhãn Nam và Nữ để hiểu rõ hơn (chú ý: giá trị của "name" trong 2 <input /> phải như nhau).

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<label> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.
Tuy nhiên không hỗ trợ trong trình duyệt Safari 2 trở xuống.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <label thuoctinh="giatri"></label>

Thuộc tính bắt buộc

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
for tên id input for="inputId" Giá trị for phải trùng với giá trị id trong <input />.

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính mới (Mới)
form tên id form form="formId" Xác định <label> thuộc về form nào.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5