Ví dụ tag label HTML5

LABEL

Label - input dạng text

<label for="email">Email</label>: <input type="text" id="email" name="email" size="30" />

Thuộc tính for của label và id của input phải cùng giá trị, click vào nhãn Email để hiểu rõ hơn.

:

Label - input dạng checkbox

<label for="label01">Nhãn 01</label>: <input type="checkbox" id="label01" name="label01" value="" /><br />
<label for="label02">Nhãn 02</label>: <input type="checkbox" id="label02" name="label02" value="" />

Thuộc tính for của label và id của input phải cùng giá trị, click vào nhãn 01 và 02 để hiểu rõ hơn.

:
:

Label - input dạng radio

<label for="male">Nam</label>: <input type="radio" id="male" name="sex" value="" />
<br />
<label for="female">Nữ</label>: <input type="radio" id="female" name="sex" value="" />

Thuộc tính for của label và id của input phải cùng giá trị, click vào nhãn Nam và Nữ để hiểu rõ hơn (chú ý: giá trị của "name" trong 2 <input /> phải như nhau).

:
: