Thuộc tính

Thuộc tính class

Xem thêm ví dụ

Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính class thường được sử dụng cho những nội dung có cùng định dạng, việc sử dụng một class thuận tiện để chỉnh sửa các nội dung cùng lúc sau này.

Thuộc tính class được dùng chủ yếu để định dạng nội dung thông qua css, hoặc được dùng để điều khiển thành phần trong HTML thông qua scrip.

Thuộc tính class được sử dụng đa số các tag, ngoài trừ: <base>, <head>, <html>, <meta>, <param>, <script>, <style>, và <title>.

Trong một tag có thể có chứa nhiều thuộc tính class, mỗi class phải ngăn cách nhau bằng một khoảng trắng, xem ví dụ.

Chú ý: Tên class không được bắt đầu bằng số, vì điều này chỉ hỗ trợ trong trình duyệt Internet Explorer.
Tên class không nên đặt quá dài hay dùng ký tự đặc biệt, vì như thế sẽ khó quản lý sau này.

Cấu trúc

<div class="classname"><div>

<p class="classname"><p>

<a class="classname"><a>

Thuộc tính id

Xem thêm ví dụ

Định nghĩa và sử dụng

Một thuộc tính id chỉ được dùng duy nhất cho một tag trong cùng văn bản (giống như chứng minh nhân dân chỉ sử dụng cho một người vậy), sử dụng nhiều lần vẫn chạy nhưng khi check validator sẽ bị báo lỗi.

Thuộc tính id được dùng chủ yếu để định dạng nội dung thông qua css, hoặc được dùng để điều khiển thành phần trong HTML thông qua scrip.

Thuộc tính id thường được sử dụng cho những nội dung lớn, hay những nội dung có định dạng riêng (duy nhất) trong văn bản.

Trong một tag có thể có chứa duy nhất một thuộc tính id, có thể sử dụng kết hợp với thuộc tính class xem ví dụ.

Chú ý: Tên id không được bắt đầu bằng số, vì điều này chỉ hỗ trợ trong trình duyệt Internet Explorer.
Tên id không nên đặt quá dài hay dùng ký tự đặc biệt, vì như thế sẽ khó quản lý sau này.

Cấu trúc

<div id="idname01"><div>

<p id="idname02"><p>

<a id="idname03"><a>

Thuộc tính style

Xem thêm ví dụ

Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính style được dùng để định dạng trực tiếp cho một thành phần.

Khi sử dụng thuộc tính style, định dạng sẽ được ưu tiên hơn so với các định dạng khác (như <style>).

Cấu trúc

<div style="giá trị"><div>

<p style="giá trị"><p>

<a style="giá trị"><a>

Thuộc tính title

Xem thêm ví dụ

Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính title được dùng để xác định thêm thông tin cho một thành phần.

Thông tin này thường được hiển thị khi di chuyển chuột trên thành phần.

Cấu trúc

<div title="giá trị"><div>

<p title="giá trị"><p>

<a title="giá trị"><a>