Định nghĩa và sử dụng

 • Tag <keygen /> xác định một cặp trường khóa chính sử dụng cho <form>.
 • Khi <form> được submit các khoá riêng (private key) được lưu trữ tại địa phương, và các khóa chung được gửi (public key) đến máy chủ.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● Không hỗ trợ ● Đây là tag mới trong HTML5

Cấu trúc

<keygen />

Ví dụ

Xem ví dụ

Html viết:

<form action="#" method="">
<keygen name="keygenName" />
<input type="submit" />
</form>

Trình duyệt hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <keygen>:

Trình duyệt dành cho PC:

 • Internet Explorer10
 • Firefox14
 • Opera11
 • Google Chrome10
 • Safari5

Tag <keygen> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt, ngoại trừ trình duyệt IE và Firefox, các trình duyệt khác hiển thị không giống nhau.

Thiết bị hỗ trợ

Yêu cầu phiên bản hệ điều hành và trình duyệt với mức tối thiểu được hỗ trợ cho thẻ <keygen>:

ĐIỆN THOẠI (SMARTPHONE)

Hệ điều hành

 • IOS5.1
 • Android4.0
 • BlackBerry10
 • WebOS2.2

Trình duyệt

 • Opera mobile11
 • Chrome mobile

MÁY TÍNH BẢNG (TABLETS)

Hệ điều hành

 • IOS5.1
 • Android4.0
 • BlackBerry10
 • PlayBook OS2.0

Trình duyệt

 • Opera mobile11
 • Chrome mobile

Thuộc tính

Cách sử dụng: <keygen thuoctinh="giatri" />

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
autofocus autofocus autofocus="autofocus" Tập trung vào trang đang tải cho trường nhập.
challenge challenge challenge="challenge" Cho biết giá trị của keygen thay đổi khi submit.
disabled disabled disabled="disabled" Không hiển thị nội dung trong keygen.
form Tên form form="formName" Cho biết keygen thuộc về form nào.
keytype rsa
khác
keytype="formName" Xác định một thuật toán bảo mật.
name text name="keyName" Xác định tên duy nhất cho <input>.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5