Định nghĩa và sử dụng

Tag <menu> được dùng để tạo một danh sách menu

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● <menu> không khuyến khích sử dụng. ● <menu> được hỗ trợ trong HTML5.
- ● Trong HTML5 có một số thuộc tính mới.

Cấu trúc

<menu></menu>

Ví dụ

Html viết:

<menu>
<li>Html</li>
<li>Xhtml</li>
<li>Css</li>
</menu>

Hiển thị trình duyệt:

  • Html
  • Xhtml
  • Css

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<menu> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <menu thuoctinh="giatri"></menu>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính mới (Mới)
label Nhãn cho <menu> label="menuLabel" Xác định nhãn cho <menu>.
type context
toolbar
list
type="toolbar" Xác định loại cho <menu>.
Mặc định là list.

Giá trị type (mới trong HTML5) được hỗ trợ bởi trình duyệt và hệ điều hành:

  Internet Explorer Firefox Opera Chrome Safari IOS Android Window Phone
context X 8 X X X X X X
toolbar X X X X X X X X
list 8 3 10 6 5 3.1 1.5 7.5

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5