Định nghĩa và sử dụng

Tag <menu> được dùng để tạo một danh sách menu

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● <menu> không khuyến khích sử dụng. ● <menu> được hỗ trợ trong HTML5.
- ● Trong HTML5 có một số thuộc tính mới.

Cấu trúc

<menu></menu>

Ví dụ

Html viết:

<menu>
<li>Html</li>
<li>Xhtml</li>
<li>Css</li>
</menu>

Hiển thị trình duyệt:

  • Html
  • Xhtml
  • Css

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<menu> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <menu thuoctinh="giatri"></menu>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính mới (Mới)
label Nhãn cho <menu> label="menuLabel" Xác định nhãn cho <menu>.
type context
toolbar
list
type="toolbar" Xác định loại cho <menu>.
Mặc định là list.

Giá trị type (mới trong HTML5) được hỗ trợ bởi trình duyệt và hệ điều hành:

  Internet Explorer Firefox Opera Chrome Safari IOS Android Window Phone
context X 8 X X X X X X
toolbar X X X X X X X X
list 8 3 10 6 5 3.1 1.5 7.5

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5

THÔNG BÁO LỖI