Định nghĩa và sử dụng

Tag <legend> định nghĩa một chú thích cho các phần tử <fieldset>.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● Thuộc tính align không khuyến khích sử dụng. ● Thuộc tính align không được hỗ trợ trong HTML5.
● Chỉ áp dụng cho phần tử <fieldset>. ● Áp dụng cho phần tử <fieldset>, <figure>, <details>

Cấu trúc

<fieldset>
<legend>Chú thích<legend>
<fieldset>

Ví dụ

Html viết:

<form action="#">
<fieldset>
<legend>Thông tin<legend>
<ul>
<li>Họ tên: <input type="text" size="30" /></li>
<li>Email: <input type="text" size="30" /></li>
<li>Ngày sinh: <input type="text" size="10" /></li>
</ul>
<p><input type="submit" value="Gửi" /></p>
<fieldset>
</form>

Hiển thị trình duyệt:

Thông tin
  • Họ tên:
  • Email:
  • Ngày sinh:

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<legend> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <legend thuoctinh="giatri"></legend>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
align top
bottom
left
right
align="top" Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính text-align của css để thay thế.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5