Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <dl> xác định danh sách (có đề mục và mô tả đề mục).
  • Tag <dl> sử dụng kết hợp với <dt> (định nghĩa các mục trong danh sách - có thể xem như tiêu đề của các mục) và <dd> (mô tả các mục trong danh sách).

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
Không có sự khác biệt.

Cấu trúc

Bên trong tag bắt buộc phải chứa các tag <dt> và <dd>.
Không được chứa trực tiếp các tag khác.

<dl>
<dt></dt>
<dd></dd>
</dl>

Html viết:

<dl>
<dt>Trái nho:</dt>
<dd>Thường màu đỏ hoặc xanh, có vị chua, ngọt</dd>
<dt>Trái chuối:</dt>
<dd>Thường màu vàng, có vị ngọt</dd>
</dl>

Hiển thị trình duyệt:

Trái nho:
Thường màu đỏ hoặc xanh, có vị chua, ngọt
Trái chuối:
Thường màu vàng, có vị ngọt

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<dl> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <dl thuoctinh="giatri"></dl>

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5

THÔNG BÁO LỖI