Định nghĩa và sử dụng

  • Tag <dl> xác định danh sách (có đề mục và mô tả đề mục).
  • Tag <dl> sử dụng kết hợp với <dt> (định nghĩa các mục trong danh sách - có thể xem như tiêu đề của các mục) và <dd> (mô tả các mục trong danh sách).

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
Không có sự khác biệt.

Cấu trúc

Bên trong tag bắt buộc phải chứa các tag <dt> và <dd>.
Không được chứa trực tiếp các tag khác.

<dl>
<dt></dt>
<dd></dd>
</dl>

Html viết:

<dl>
<dt>Trái nho:</dt>
<dd>Thường màu đỏ hoặc xanh, có vị chua, ngọt</dd>
<dt>Trái chuối:</dt>
<dd>Thường màu vàng, có vị ngọt</dd>
</dl>

Hiển thị trình duyệt:

Trái nho:
Thường màu đỏ hoặc xanh, có vị chua, ngọt
Trái chuối:
Thường màu vàng, có vị ngọt

Trình duyệt hỗ trợ

  • Internet Explorer 6
  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari

<dl> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <dl thuoctinh="giatri"></dl>

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5