<!Doctype>

Định nghĩa và sử dụng

!Doctype không phải là một tag HTML, !Doctype chỉ cho trình duyệt web biết được phiên bản ngôn ngữ đánh dấu (markup language) nào được sử dụng trong trang web.

Cấu trúc

Khai báo !Doctype ngay tại dòng đầu tiên của văn bản html, ngay trước tag <html>

Cấu trúc một !Doctype trong file html5:

<!Doctype html>
<html>
<head>
<title>Tiêu đề của văn bản HTML</title>
</head>
<body>
Nội dung của văn bản HTML...
</body>
</html>

"Document Type Definition" (DTD), DTD quy định cụ thể các quy tắc cho các ngôn ngữ đánh dấu, để làm cho các trình duyệt thông dịch thêm chính xác.

Giá trị của !DOCTYPE trong kiến nghị của W3C:

HTML 5

Đối với HTML 5, chưa có chuẩn DTD, tạm khai báo như sau:

<!DOCTYPE HTML>