Định nghĩa và sử dụng

 • Tag <td> được dùng để tạo một phần tử nội dung trong bảng HTML.
 • Tag <td> được sử dụng bên trong <tr>, và thường kèm với <th>, tất cả được chứa bên trong <table>, trong đó:

  • <tr> xác định hàng của <table>
  • <th> xác định phần tử tiêu đề của <table>
 • Ta có thể sử dụng các thuộc tính colspanrowspan để gộp nhiều <td> theo chiều dọc hoặc chiều ngang, xem thêm ví dụ

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
- ● Đa số thuộc tính tùy chọn không được hỗ trợ trong HTML5.

Cấu trúc

<td></td>

Ví dụ

Html viết:

<table>
<tr>
<th>A</th>
<th>B</th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>10</td>
</tr>
</table>

Hiển thị trình duyệt:

A B
1 5
9 10

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer 6
 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

<td> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <td thuoctinh="giatri"></td>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính như HTML4.01
colspan Số colspan="2" Xác định số cột được gộp trong một phần tử <table>
headers Tên cho phần tử đầu headers="mail" Xác định phần đầu của <table> liên quan tới của phần tử <table>.
rowspan Số rowspan="2" Xác định số hàng được gộp trong một phần tử <table>
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
abbr Text abbr="Đoạn viết tắt" Không hỗ trợ trong HTML5.
align left
right
center
justify
cha
align="left" Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính text-align của css để thay thế.
axis Tên danh mục axis="catName" Không hỗ trợ trong HTML5.
bgcolor rgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
bgcolor="#ff0000" Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính background-color của css để thay thế.
char Ký tự char="a" Không hỗ trợ trong HTML5.
charoff Số charoff="5" Không hỗ trợ trong HTML5.
height pixels
%
height="50px" Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính height của css để thay thế.
nowrap nowrap nowrap="nowrap" Không hỗ trợ trong HTML5.
scope col
colgroup
row
rowgroup
scope="col" Không hỗ trợ trong HTML5.
valign top
middle
bottom
baseline
valign="top" Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính vertical-align của css để thay thế.
width pixels
%
width="100px" Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính width của css để thay thế.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5