Định nghĩa và sử dụng

 • Tag <pre> định một đoạn văn bản đã được định dạng sẵn.
 • Có bao nhiêu khoảng trắng bên trong thành phần <pre> đều hiển thị hết ra ngoài trình duyệt.
 • Text bên trong thành phần <pre> thường được định dạng sẵn font, thường là Courier.
 • Thường được sử dụng trong văn bản máy tính.

Sự khác nhau giữa HTML4.01 và HTML5

HTML4.01 HTML5
● Thuộc tính width không khuyến khích sử dụng. ● Thuộc tính width không được hỗ trợ trong HTML5.

Cấu trúc

<pre></pre>

Ví dụ

Html viết:

<pre>đây là đoạn text
sử dụng tag      pre.</pre>

Hiển thị trình duyệt:

đây là đoạn text
sử dụng tag   pre.

Trình duyệt hỗ trợ

 • Internet Explorer 6
 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari

<pre> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cách sử dụng: <pre thuoctinh="giatri"></pre>

Thuộc tính tùy chọn

Thuộc tính Giá trị Ví dụ Mô tả
Thuộc tính không hỗ trợ trong HTML5
width Số width="100px" Không hỗ trợ trong HTML5.
Sử dụng thuộc tính width của css để thay thế.

Thuộc tính Tổng quátthuộc tính sự kiện

Tất cả thuộc tính tổng quát và thuộc tính sự kiện được xác định trên phần lớn các thành phần HTML5