HTML/XHTML theo giá trị DTD

DTD cho biết: thuộc tính HTML 4.01 / XHTML 1.0 DTD nào được cho phép.
T=Transitional, S=Strict, và F=Frameset.

Tag HTML 4.01 / XHTML 1.0 XHTML 1.1 HTML5
Transitional Strict Frameset
<!--...--> O O O O O
<!DOCTYPE> O O O O O
<a> O O O O O
<abbr> O O O O O
<acronym> O O O O X
<address> O O O O O
<applet> O X O X X
<area /> O O O X O
<b> O O O O O
<base /> O O O O O
<basefont /> O X O X X
<bdo> O O O X O
<big> O O O O X
<blockquote> O O O O O
<body> O O O O O
<br /> O O O O O
<button> O O O O O
<caption> O O O O O
<center> O X O X X
<cite> O O O O O
<code> O O O O O
<col /> O O O X O
<colgroup> O O O X O
<dd> O O O O O
<del> O O O X O
<dfn> O O O O O
<dir> O X O X X
<div> O O O O O
<dl> O O O O O
<dt> O O O O O
<em> O O O O O
<fieldset> O O O O O
<font> O X O X X
<form> O O O O O
<frame /> X X O X X
<frameset> X X O X X
<h1> tới <h6> O O O O O
<head> O O O O O
<hr /> O O O O O
<html> O O O O O
<i> O O O O O
<iframe> O X O X O
<img /> O O O O O
<input /> O O O O O
<ins> O O O X O
<isindex> O X O X O
<kbd> O O O O O
<label> O O O O O
<legend> O O O O O
<li> O O O O O
<link /> O O O O O
<map> O O O X O
<menu> O X O X O
<meta /> O O O O O
<noframes> O X O X X
<noscript> O O O O O
<object> O O O O O
<ol> O O O O O
<optgroup> O O O O O
<option> O O O O O
<p> O O O O O
<param /> O O O O O
<pre> O O O O O
<q> O O O O O
<s> O X O X X
<samp> O O O O O
<script> O O O O O
<select> O O O O O
<small> O O O O O
<span> O O O O O
<strike> O X O X X
<strong> O O O O O
<style> O O O O O
<sub> O O O O O
<sup> O O O O O
<table> O O O O O
<tbody> O O O X O
<td> O O O O O
<textarea> O O O O O
<tfoot> O O O X O
<th> O O O O O
<thead> O O O X O
<title> O O O O O
<tr> O O O O O
<tt> O O O O X
<u> O X O X X
<ul> O O O O O
<var> O O O O O