Tab đơn giản

TabTags | Gửi bình luận

Tab là plugin đơn giản dùng để xem nội dung giữa các block dễ hơn, nội dung cần thiết chỉ hiển thị khi được chọn, việc này giúp trang web gọn hơn và thân thiện với người dùng hơn.

Chi tiết