Box hover scale image

Box hoverTags | Gửi bình luận

Dùng CSS3 để tạo hiệu ứng khi hover, trước đây muốn thay đổi trạng thái một thành phần, ta dùng những kỹ thuật phức tạp hoặc phải có sự can thiệp của javascript, giờ đây CSS3 có thể thực hiện được dễ dàng.

Chi tiết