Popup

Pop upTags | 1 bình luận

Popup là mở một cửa sổ (window) mới khi click vào một liên kết, việc này cho phép mở một nội dung mới mà không đóng nội dung đang xem.

Chi tiết