Biggerlink cơ bản

BiggerLinkTags | Gửi bình luận

Khi cần những hover cả nguyên box, bao gồm những nội dung bên trong, chúng ta không thể sử dụng đơn giản bằng tag a bao ngoài được vì sẽ không còn tuân theo chuẩn W3C, để giải quyết việc này chúng ta dùng plugin Biggerlink.

Chi tiết