Ví dụ về các tag ol - li HTML5

<ol> - <li>

Tag <ol> sử dụng để tạo danh sách có thứ tự.

Danh sách dạng số

<ol>
<li>Danh sách 1</li>
<li>Danh sách 2</li>
</ol>

 1. Danh sách 1
 2. Danh sách 2

Danh sách dạng số bắt đầu bằng số bất kỳ, star="số" - HTML5

<ol start="4">
<li>Danh sách 1</li>
<li>Danh sách 2</li>
</ol>

 1. Danh sách 1
 2. Danh sách 2

Dạng kết hợp 2 danh sách lồng nhau

<ol>
  <li>Danh sách 1</li>
  <li>Danh sách 2
   <ol>
     <li>Danh sách con 1</li>
     <li>Danh sách con 2</li>
   </ol>
  </li>
  <li>Danh sách 3</li>
</ol>
 1. Danh sách 1
 2. Danh sách 2
  1. Danh sách con 1
  2. Danh sách con 2
 3. Danh sách 3

Dạng kết hợp 3 danh sách lồng nhau

<ol type="I">
  <li>Danh sách 1</li>
  <li>Danh sách 2
   <ol>
     <li>Danh sách con 1</li>
     <li>Danh sách con 2
      <ol type="a">
        <li>Danh sách con nhỏ 1</li>
        <li>Danh sách con nhỏ 2</li>
      </ol>
     </li>
     <li>Danh sách con 3</li>
   </ol>
  </li>
  <li>Danh sách 3</li>
</ol>
 1. Danh sách 1
 2. Danh sách 2
  1. Danh sách con 1
  2. Danh sách con 2
   1. Danh sách con nhỏ 1
   2. Danh sách con nhỏ 2
  3. Danh sách con 3
 3. Danh sách 3