Ví dụ về thuộc tính nhiều background

Nhiều background cho cùng một thành phần

Background multi cho cùng một thành phần: Có thể tạo nhiều background cho 1 thành phần, mỗi background là một nhóm lệnh cách nhau bởi dấu phẩy.

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<div>background background background background background background background.</div>
</body>
</html>

CSS viết:

div {
        background: url(images/img_num01.gif) no-repeat left top, url(images/img_num02.gif) no-repeat right bottom, url(images/img_num03.gif) no-repeat center center;
        height: 200px;
}

Hiển thị trình duyệt khi sử dụng nhiều background:

background background background background background background background.

Xét thêm ví dụ cho nhiều background, CSS viết:

div {
        background: url(../images/img_num01.gif) no-repeat 0 0, url(../images/img_num02.gif) no-repeat 50px 50px, url(../images/img_num03.gif) no-repeat 100px 100px;
        height: 200px;
}

Hiển thị trình duyệt khi sử dụng nhiều background:

background background background background background background background.

Theo kết quả ta thấy, background nào được khai báo trước thì sẽ nằm trên, khai báo sau sẽ nằm dưới.