Ví dụ về thuộc tính perspective-origin

Thuộc tính perspective-origin

Thuộc tính perspective-origin định nghĩa trục quay cho thành phần có sử dụng perspective.

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<div>
<p>perspective-origin.</p>
</div>
</body>
</html>

CSS viết:

div {
  perspective: 300;
  -moz-perspective: 300;
  -webkit-perspective: 300;
  -o-perspective: 300;
  -ms-perspective: 300;
}

p {
  background: #cc0000;
  height: 100px;
  width: 100px;
  position: absolute;
  transform: rotateX(45deg);
  -moz-transform: rotateX(45deg);
  -webkit-transform: rotateX(45deg);
  -o-transform: rotateX(45deg);
  -ms-transform: rotateX(45deg);
}

Hiển thị trình duyệt khi chưa có perspective-origin:

perspective-origin

Thêm thuộc tính perspective-origin, CSS viết:

div {
  perspective: 300;
  perspective-origin: -50% 20%;
  -moz-perspective: 300;
  -moz-perspective-origin: -50% 20%;
  -webkit-perspective: 300;
  -webkit-perspective-origin: -50% 20%;
  -o-perspective: 300;
  -o-perspective-origin: -50% 20%;
  -ms-perspective: 300;
  -ms-perspective-origin: -50% 20%;
}

p {
  background: #cc0000;
  height: 100px;
  width: 100px;
  position: absolute;
  transform: rotateX(45deg);
  -moz-transform: rotateX(45deg);
  -webkit-transform: rotateX(45deg);
  -o-transform: rotateX(45deg);
  -ms-transform: rotateX(45deg);
}

Hiển thị trình duyệt khi có perspective-origin

perspective-origin

Một số giá trị cho perspective-origin-property

Giá trị Ví dụ Hiển thị
trục-x
perspective-origin: -100% 50%;
-moz-perspective-origin: -100% 50%;
-webkit-perspective-origin: -100% 50%;
-o-perspective-origin: -100% 50%;
-ms-perspective-origin: -100% 50%;

perspective-origin

perspective-origin: 0% 50%;
-moz-perspective-origin: 0% 50%;
-webkit-perspective-origin: 0% 50%;
-o-perspective-origin: 0% 50%;
-ms-perspective-origin: 0% 50%;

perspective-origin

perspective-origin: 50% 50%;
-moz-perspective-origin: 50% 50%;
-webkit-perspective-origin: 50% 50%;
-o-perspective-origin: 50% 50%;
-ms-perspective-origin: 50% 50%;

perspective-origin

perspective-origin: 100% 50%;
-moz-perspective-origin: 100% 50%;
-webkit-perspective-origin: 100% 50%;
-o-perspective-origin: 100% 50%;
-ms-perspective-origin: 100% 50%;

perspective-origin

perspective-origin: 150% 50%;
-moz-perspective-origin: 150% 50%;
-webkit-perspective-origin: 150% 50%;
-o-perspective-origin: 150% 50%;
-ms-perspective-origin: 150% 50%;

perspective-origin

perspective-origin: left center;
-moz-perspective-origin: left center;
-webkit-perspective-origin: left center;
-o-perspective-origin: left center;
-ms-perspective-origin: left center;

perspective-origin

perspective-origin: center center;
-moz-perspective-origin: center center;
-webkit-perspective-origin: center center;
-o-perspective-origin: center center;
-ms-perspective-origin: center center;

perspective-origin

perspective-origin: right center;
-moz-perspective-origin: right center;
-webkit-perspective-origin: right center;
-o-perspective-origin: right center;
-ms-perspective-origin: right center;

perspective-origin

trục-y
perspective-origin: 50% -200%;
-moz-perspective-origin: 50% -200%;
-webkit-perspective-origin: 50% -200%;
-o-perspective-origin: 50% -200%;
-ms-perspective-origin: 50% -200%;

perspective-origin

perspective-origin: 50% 0%;
-moz-perspective-origin: 50% 0%;
-webkit-perspective-origin: 50% 0%;
-o-perspective-origin: 50% 0%;
-ms-perspective-origin: 50% 0%;

perspective-origin

perspective-origin: 50% 50%;
-moz-perspective-origin: 50% 50%;
-webkit-perspective-origin: 50% 50%;
-o-perspective-origin: 50% 50%;
-ms-perspective-origin: 50% 50%;

perspective-origin

perspective-origin: 50% 200%;
-moz-perspective-origin: 50% 200%;
-webkit-perspective-origin: 50% 200%;
-o-perspective-origin: 50% 200%;
-ms-perspective-origin: 50% 200%;

perspective-origin

perspective-origin: center top;
-moz-perspective-origin: center top;
-webkit-perspective-origin: center top;
-o-perspective-origin: center top;
-ms-perspective-origin: center top;

perspective-origin

perspective-origin: center center;
-moz-perspective-origin: center center;
-webkit-perspective-origin: center center;
-o-perspective-origin: center center;
-ms-perspective-origin: center center;

perspective-origin

perspective-origin: center bottom;
-moz-perspective-origin: center bottom;
-webkit-perspective-origin: center bottom;
-o-perspective-origin: center bottom;
-ms-perspective-origin: center bottom;

perspective-origin