Ví dụ về thuộc tính transform

Ví dụ về thuộc tính transform

Thuộc tính transform với giá trị matrix3d(n1,n2,n3,n4,n5,n6n7,n8,n9,n10,n11,n12,n13,n14,n15,16)

Thuộc tính transform với giá trị matrix3d(n1,n2,n3,n4,n5,n6n7,n8,n9,n10,n11,n12,n13,n14,n15,16): Định nghĩa một biến đổi 3D, bằng cách sử dụng một ma trận với 16 giá trị.

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>transform</p>
</body>
</html>

CSS viết:

p {
  background: #cc0000;
  height: 50px;
  margin: 0 auto;
  width: 120px;
}

Hiển thị trình duyệt khi chưa có transform:

transform

Thêm thuộc tính transform: matrix3d(n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n,n), CSS viết:

p {
  background: #cc0000;
  height: 50px;
  margin: 0 auto;
  width: 120px;
  transform: matrix3d(1,0,0,-0.008,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1);
 	-moz-transform: matrix3d(1,0,0,-0.008,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1);
 	-webkit-transform: matrix3d(1,0,0,-0.008,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1);
 	-o-transform: matrix3d(1,0,0,-0.008,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1);
 	-ms-transform: matrix3d(1,0,0,-0.008,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1);
}

Hiển thị trình duyệt khi có transform:

transform

Giá trị bình thường của thành phần là ma trận:
1, 0, 0, 0
0, 1, 0, 0
0, 0, 1, 0
0, 0, 0, 1

Giá trị matrix3d(n1,n2,n3,n4,n5,n6n7,n8,n9,n10,n11,n12,n13,n14,n15,16)

Giá trị Ví dụ Hiển thị
Bình thường transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

n1 transform: matrix3d(-1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(-1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(-1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(-1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(-1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

transform: matrix3d(-0.1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(-0.1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(-0.1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(-0.1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(-0.1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

n2 transform: matrix3d(1, -1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, -1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, -1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, -1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, -1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

transform: matrix3d(1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

n3 transform: matrix3d(1, 0, -1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, -1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, -1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, -1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, -1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 0.5, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0.5, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0.5, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0.5, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0.5, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

n4 transform: matrix3d(1, 0, 0, -0.008, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, -0.008, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, -0.008, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, -0.008, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, -0.008, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 0, 0.008, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0.008, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0.008, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0.008, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0.008, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

n5 transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, -0.5, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, -0.5, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, -0.5, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, -0.5, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, -0.5, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0.1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0.1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0.1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0.1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0.1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0.5, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0.5, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0.5, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0.5, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0.5, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

n6 transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1.5, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1.5, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1.5, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1.5, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1.5, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

n7 transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, -1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, -1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, -1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, -1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, -1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0.2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0.2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0.2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0.2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0.2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

n8 transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -0.005, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -0.005, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -0.005, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -0.005, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -0.005, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -0.002, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -0.002, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -0.002, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -0.002, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -0.002, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0.005, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0.005, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0.005, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0.005, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0.005, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

n9 transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, -1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, -1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, -1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, -1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, -1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0.2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0.2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0.2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0.2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0.2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

n10 transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, -1, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, -1, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, -1, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, -1, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, -1, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0.2, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0.2, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0.2, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0.2, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0.2, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

n11 transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, -4, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, -4, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, -4, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, -4, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, -4, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 1);

Transform

n12 transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, -1, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, -1, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, -1, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, -1, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, -1, 0, 0, 0, 1);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0.2, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0.2, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0.2, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0.2, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0.2, 0, 0, 0, 1);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1);

Transform

n13 transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -40, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -40, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -40, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -40, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -40, 0, 0, 1);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 40, 0, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 40, 0, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 40, 0, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 40, 0, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 40, 0, 0, 1);

Transform

n14 transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, -40, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, -40, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, -40, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, -40, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, -40, 0, 1);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 1);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 40, 0, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 40, 0, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 40, 0, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 40, 0, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 40, 0, 1);

Transform

n15 transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, -40, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, -40, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, -40, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, -40, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, -40, 1);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 1);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 40, 1);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 40, 1);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 40, 1);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 40, 1);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 40, 1);

Transform

n16 transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 5);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 5);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 5);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 5);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 5);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2);

Transform

transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1.2);
-moz-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1.2);
-webkit-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1.2);
-o-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1.2);
-ms-transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1.2);

Transform