Ví dụ về thuộc tính transform

Thuộc tính transform với giá trị matrix(n1,n2,n3,n4,n5,n6)

Thuộc tính transform với giá trị matrix(n1,n2,n3,n4,n5,n6): Định nghĩa một biến đổi 2D, bằng cách sử dụng một ma trận với 6 giá trị.

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>transform</p>
</body>
</html>

CSS viết:

p {
  background: #cc0000;
  height: 50px;
  margin: 0 auto;
  width: 120px;
}

Hiển thị trình duyệt khi chưa có transform:

transform

Thêm thuộc tính transform: matrix(n,n,n,n,n,n), CSS viết:

p {
  background: #cc0000;
  height: 50px;
  margin: 0 auto;
  width: 120px;
  transform: matrix(1, -1, 1, 0, 0, 0);
  -moz-transform: matrix(1, -1, 1, 0, 0, 0);
  -webkit-transform: matrix(1, -1, 1, 0, 0, 0);
  -o-transform: matrix((1, -1, 1, 0, 0, 0);
  -ms-transform: matrix(1, -1, 1, 0, 0, 0);
}

Hiển thị trình duyệt khi có transform:

transform

Giá trị matrix(n1,n2,n3,n4,n5,n6)

Giá trị Ví dụ Hiển thị
Bình thường transform: matrix(1, 0, 0, 1, 0, 0);
-moz-transform: matrix(1, 0, 0, 1, 0, 0);
-webkit-transform: matrix(1, 0, 0, 1, 0, 0);
-o-transform: matrix(1, 0, 0, 1, 0, 0);
-ms-transform: matrix(1, 0, 0, 1, 0, 0);

Transform

n1 transform: matrix(2, 0, 0, 1, 0, 0);
-moz-transform: matrix(2, 0, 0, 1, 0, 0);
-webkit-transform: matrix(2, 0, 0, 1, 0, 0);
-o-transform: matrix(2, 0, 0, 1, 0, 0);
-ms-transform: matrix(2, 0, 0, 1, 0, 0);

Transform

transform: matrix(0.5, 0, 0, 1, 0, 0);
-moz-transform: matrix(0.5, 0, 0, 1, 0, 0);
-webkit-transform: matrix(0.5, 0, 0, 1, 0, 0);
-o-transform: matrix(0.5, 0, 0, 1, 0, 0);
-ms-transform: matrix(0.5, 0, 0, 1, 0, 0);

Transform

transform: matrix(0.1, 0, 0, 1, 0, 0);
-moz-transform: matrix(0.1, 0, 0, 1, 0, 0);
-webkit-transform: matrix(0.1, 0, 0, 1, 0, 0);
-o-transform: matrix(0.1, 0, 0, 1, 0, 0);
-ms-transform: matrix(0.1, 0, 0, 1, 0, 0);

Transform

transform: matrix(-0.5, 0, 0, 1, 0, 0);
-moz-transform: matrix(-0.5, 0, 0, 1, 0, 0);
-webkit-transform: matrix(-0.5, 0, 0, 1, 0, 0);
-o-transform: matrix(-0.5, 0, 0, 1, 0, 0);
-ms-transform: matrix(-0.5, 0, 0, 1, 0, 0);

Transform

transform: matrix(-2, 0, 0, 1, 0, 0);
-moz-transform: matrix(-2, 0, 0, 1, 0, 0);
-webkit-transform: matrix(-2, 0, 0, 1, 0, 0);
-o-transform: matrix(-2, 0, 0, 1, 0, 0);
-ms-transform: matrix(-2, 0, 0, 1, 0, 0);

Transform

n2 transform: matrix(1, -1.5, 0, 1, 0, 0);
-moz-transform: matrix(1, -1.5, 0, 1, 0, 0);
-webkit-transform: matrix(1, -1.5, 0, 1, 0, 0);
-o-transform: matrix(1, -1.5, 0, 1, 0, 0);
-ms-transform: matrix(1, -1.5, 0, 1, 0, 0);

Transform

transform: matrix(1, -1, 0, 1, 0, 0);
-moz-transform: matrix(1, -1, 0, 1, 0, 0);
-webkit-transform: matrix(1, -1, 0, 1, 0, 0);
-o-transform: matrix(1, -1, 0, 1, 0, 0);
-ms-transform: matrix(1, -1, 0, 1, 0, 0);

Transform

transform: matrix(1, -0.1, 0, 1, 0, 0);
-moz-transform: matrix(1, -0.1, 0, 1, 0, 0);
-webkit-transform: matrix(1, -0.1, 0, 1, 0, 0);
-o-transform: matrix(1, -0.1, 0, 1, 0, 0);
-ms-transform: matrix(1, -0.1, 0, 1, 0, 0);

Transform

transform: matrix(1, 1, 0, 1, 0, 0);
-moz-transform: matrix(1, 1, 0, 1, 0, 0);
-webkit-transform: matrix(1, 1, 0, 1, 0, 0);
-o-transform: matrix(1, 1, 0, 1, 0, 0);
-ms-transform: matrix(1, 1, 0, 1, 0, 0);

Transform

transform: matrix(1, 1.5, 0, 1, 0, 0);
-moz-transform: matrix(1, 1.5, 0, 1, 0, 0);
-webkit-transform: matrix(1, 1.5, 0, 1, 0, 0);
-o-transform: matrix(1, 1.5, 0, 1, 0, 0);
-ms-transform: matrix(1, 1.5, 0, 1, 0, 0);

Transform

n3 transform: matrix(1, 0, -1.5, 1, 0, 0);
-moz-transform: matrix(1, 0, -1.5, 1, 0, 0);
-webkit-transform: matrix(1, 0, -1.5, 1, 0, 0);
-o-transform: matrix(1, 0, -1.5, 1, 0, 0);
-ms-transform: matrix(1, 0, -1.5, 1, 0, 0);

Transform

transform: matrix(1, 0, -1, 1, 0, 0);
-moz-transform: matrix(1, 0, -1, 1, 0, 0);
-webkit-transform: matrix(1, 0, -1, 1, 0, 0);
-o-transform: matrix(1, 0, -1, 1, 0, 0);
-ms-transform: matrix(1, 0, -1, 1, 0, 0);

Transform

transform: matrix(1, 0, -0.1, 1, 0, 0);
-moz-transform: matrix(1, 0, -0.1, 1, 0, 0);
-webkit-transform: matrix(1, 0, -0.1, 1, 0, 0);
-o-transform: matrix(1, 0, -0.1, 1, 0, 0);
-ms-transform: matrix(1, 0, -0.1, 1, 0, 0);

Transform

transform: matrix(1, 0, 1, 1, 0, 0);
-moz-transform: matrix(1, 0, 1, 1, 0, 0);
-webkit-transform: matrix(1, 0, 1, 1, 0, 0);
-o-transform: matrix(1, 0, 1, 1, 0, 0);
-ms-transform: matrix(1, 0, 1, 1, 0, 0);

Transform

transform: matrix(1, 0, 1.5, 1, 0, 0);
-moz-transform: matrix(1, 0, 1.5, 1, 0, 0);
-webkit-transform: matrix(1, 0, 1.5, 1, 0, 0);
-o-transform: matrix(1, 0, 1.5, 1, 0, 0);
-ms-transform: matrix(1, 0, 1.5, 1, 0, 0);

Transform

n4 transform: matrix(1, 0, 0, -1, 0, 0);
-moz-transform: matrix(1, 0, 0, -1, 0, 0);
-webkit-transform: matrix(1, 0, 0, -1, 0, 0);
-o-transform: matrix(1, 0, 0, -1, 0, 0);
-ms-transform: matrix(1, 0, 0, -1, 0, 0);

Transform

transform: matrix(1, 0, 0, 0.3, 0, 0);
-moz-transform: matrix(1, 0, 0, 0.3, 0, 0);
-webkit-transform: matrix(1, 0, 0, 0.3, 0, 0);
-o-transform: matrix(1, 0, 0, 0.3, 0, 0);
-ms-transform: matrix(1, 0, 0, 0.3, 0, 0);

Transform

transform: matrix(1, 0, 0, 1, 0, 0);
-moz-transform: matrix(1, 0, 0, 1, 0, 0);
-webkit-transform: matrix(1, 0, 0, 1, 0, 0);
-o-transform: matrix(1, 0, 0, 1, 0, 0);
-ms-transform: matrix(1, 0, 0, 1, 0, 0);

Transform

n5 transform: matrix(1, 0, 0, 1, -55, 0);
-moz-transform: matrix(1, 0, 0, 1, -55, 0);
-webkit-transform: matrix(1, 0, 0, 1, -55, 0);
-o-transform: matrix(1, 0, 0, 1, -55, 0);
-ms-transform: matrix(1, 0, 0, 1, -55, 0);

Transform

transform: matrix(1, 0, 0, 1, -10, 0);
-moz-transform: matrix(1, 0, 0, 1, -10, 0);
-webkit-transform: matrix(1, 0, 0, 1, -10, 0);
-o-transform: matrix(1, 0, 0, 1, -10, 0);
-ms-transform: matrix(1, 0, 0, 1, -10, 0);

Transform

transform: matrix(1, 0, 0, 1, 55, 0);
-moz-transform: matrix(1, 0, 0, 1, 55, 0);
-webkit-transform: matrix(1, 0, 0, 1, 55, 0);
-o-transform: matrix(1, 0, 0, 1, 55, 0);
-ms-transform: matrix(1, 0, 0, 1, 55, 0);

Transform

n6 transform: matrix(1, 0, 0, 1, 0, -55);
-moz-transform: matrix(1, 0, 0, 1, 0, -55);
-webkit-transform: matrix(1, 0, 0, 1, 0, -55);
-o-transform: matrix(1, 0, 0, 1, 0, -55;
-ms-transform: matrix(1, 0, 0, 1, 0, -55);

Transform

transform: matrix(1, 0, 0, 1, 0, -10);
-moz-transform: matrix(1, 0, 0, 1, 0, -10);
-webkit-transform: matrix(1, 0, 0, 1, 0, -10);
-o-transform: matrix(1, 0, 0, 1, 0, -10;
-ms-transform: matrix(1, 0, 0, 1, 0, -10);

Transform

transform: matrix(1, 0, 0, 1, 0, 55);
-moz-transform: matrix(1, 0, 0, 1, 0, 55);
-webkit-transform: matrix(1, 0, 0, 1, 0, 55);
-o-transform: matrix(1, 0, 0, 1, 0, 55;
-ms-transform: matrix(1, 0, 0, 1, 0, 55);

Transform

n1 n2 n3 n4 transform: matrix(1, 1, -1, 1, 0, 0);
-moz-transform: matrix(1, 1, -1, 1, 0, 0);
-webkit-transform: matrix(1, 1, -1, 1, 0, 0);
-o-transform: matrix(1, 1, -1, 1, 0, 0);
-ms-transform: matrix(1, 1, -1, 1, 0, 0);

Transform

transform: matrix(-1, 1, -1, -1, 0, 0);
-moz-transform: matrix(-1, 1, -1, -1, 0, 0);
-webkit-transform: matrix(-1, 1, -1, -1, 0, 0);
-o-transform: matrix(-1, 1, -1, -1, 0, 0);
-ms-transform: matrix(-1, 1, -1, -1, 0, 0);

Transform

transform: matrix(-1, -1, 1, -1, 0, 0);
-moz-transform: matrix(-1, -1, 1, -1, 0, 0);
-webkit-transform: matrix(-1, -1, 1, -1, 0, 0);
-o-transform: matrix(-1, -1, 1, -1, 0, 0);
-ms-transform: matrix(-1, -1, 1, -1, 0, 0);

Transform

transform: matrix(1, -1, 1, 1, 0, 0);
-moz-transform: matrix(1, -1, 1, 1, 0, 0);
-webkit-transform: matrix(1, -1, 1, 1, 0, 0);
-o-transform: matrix(1, -1, 1, 1, 0, 0);
-ms-transform: matrix(1, -1, 1, 1, 0, 0);

Transform