Ví dụ về thuộc tính transform: rotateX()

Thuộc tính transform với giá trị rotateX()

Thuộc tính transform với giá trị rotateX: Định nghĩa một phép quay 3D dọc theo trục X.

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>transform</p>
</body>
</html>

CSS viết:

p {
  background: #cc0000;
  height: 50px;
  margin: 0 auto;
  width: 120px;
}

Hiển thị trình duyệt khi chưa có transform: rotateX():

transform

Thêm thuộc tính transform: rotateX(), CSS viết:

p {
  background: #cc0000;
  height: 50px;
  margin: 0 auto;
  width: 120px;
  transform: rotateX(45deg);
  -moz-transform: rotateX(45deg);
  -webkit-transform: rotateX(45deg);
  -o-transform: rotateX(45deg);
  -ms-transform: rotateX(45deg);
}

Hiển thị trình duyệt khi có transform: rotateX()

transform

Giá trị rotateX();

Giá trị Ví dụ Hiển thị
Bình thường transform: rotateX(0deg);
-moz-transform: rotateX(0deg);
-webkit-transform: rotateX(0deg);
-o-transform: rotateX(0deg);
-ms-transform: rotateX(0deg);

transform

rotateX() transform: rotateX(45deg);
-moz-transform: rotateX(45deg);
-webkit-transform: rotateX(45deg);
-o-transform: rotateX(45deg);
-ms-transform: rotateX(45deg);

transform

transform: rotateX(60deg);
-moz-transform: rotateX(60deg);
-webkit-transform: rotateX(60deg);
-o-transform: rotateX(60deg);
-ms-transform: rotateX(60deg);

transform

transform: rotateX(90deg);
-moz-transform: rotateX(90deg);
-webkit-transform: rotateX(90deg);
-o-transform: rotateX(90deg);
-ms-transform: rotateX(90deg);

transform

transform: rotateX(120deg);
-moz-transform: rotateX(120deg);
-webkit-transform: rotateX(120deg);
-o-transform: rotateX(120deg);
-ms-transform: rotateX(120deg);

transform

transform: rotateX(135deg);
-moz-transform: rotateX(135deg);
-webkit-transform: rotateX(135deg);
-o-transform: rotateX(135deg);
-ms-transform: rotateX(135deg);

transform

transform: rotateX(180deg);
-moz-transform: rotateX(180deg);
-webkit-transform: rotateX(180deg);
-o-transform: rotateX(180deg);
-ms-transform: rotateX(180deg);

transform