Ví dụ về thuộc tính transform: rotateY()

Thuộc tính transform với giá trị rotateY()

Thuộc tính transform với giá trị rotateY: Định nghĩa một phép quay 3D dọc theo trục Y.

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>transform</p>
</body>
</html>

CSS viết:

p {
  background: #cc0000;
  height: 50px;
  margin: 0 auto;
  width: 120px;
}

Hiển thị trình duyệt khi chưa có transform: rotateY():

transform

Thêm thuộc tính transform: rotateY(), CSS viết:

p {
  background: #cc0000;
  height: 50px;
  margin: 0 auto;
  width: 120px;
  transform: rotateY(45deg);
  -moz-transform: rotateY(45deg);
  -webkit-transform: rotateY(45deg);
  -o-transform: rotateY(45deg);
  -ms-transform: rotateY(45deg);
}

Hiển thị trình duyệt khi có transform: rotateY()

transform

Giá trị rotateY();

Giá trị Ví dụ Hiển thị
Bình thường transform: rotateY(0deg);
-moz-transform: rotateY(0deg);
-webkit-transform: rotateY(0deg);
-o-transform: rotateY(0deg);
-ms-transform: rotateY(0deg);

transform

rotateY() transform: rotateY(45deg);
-moz-transform: rotateY(45deg);
-webkit-transform: rotateY(45deg);
-o-transform: rotateY(45deg);
-ms-transform: rotateY(45deg);

transform

transform: rotateY(60deg);
-moz-transform: rotateY(60deg);
-webkit-transform: rotateY(60deg);
-o-transform: rotateY(60deg);
-ms-transform: rotateY(60deg);

transform

transform: rotateY(90deg);
-moz-transform: rotateY(90deg);
-webkit-transform: rotateY(90deg);
-o-transform: rotateY(90deg);
-ms-transform: rotateY(90deg);

transform

transform: rotateY(120deg);
-moz-transform: rotateY(120deg);
-webkit-transform: rotateY(120deg);
-o-transform: rotateY(120deg);
-ms-transform: rotateY(120deg);

transform

transform: rotateY(135deg);
-moz-transform: rotateY(135deg);
-webkit-transform: rotateY(135deg);
-o-transform: rotateY(135deg);
-ms-transform: rotateY(135deg);

transform

transform: rotateY(180deg);
-moz-transform: rotateY(180deg);
-webkit-transform: rotateY(180deg);
-o-transform: rotateY(180deg);
-ms-transform: rotateY(180deg);

transform