Ví dụ về thuộc tính transform: rotateZ()

Thuộc tính transform với giá trị rotateZ()

Thuộc tính transform với giá trị rotateZ: Định nghĩa một phép quay 3D dọc theo trục Z.

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>transform</p>
</body>
</html>

CSS viết:

p {
  background: #cc0000;
  height: 50px;
  margin: 0 auto;
  width: 120px;
}

Hiển thị trình duyệt khi chưa có transform: rotateZ():

transform

Thêm thuộc tính transform: rotateZ(), CSS viết:

p {
  background: #cc0000;
  height: 50px;
  margin: 0 auto;
  width: 120px;
  transform: rotateZ(45deg);
  -moz-transform: rotateZ(45deg);
  -webkit-transform: rotateZ(45deg);
  -o-transform: rotateZ(45deg);
  -ms-transform: rotateZ(45deg);
}

Hiển thị trình duyệt khi có transform: rotateZ()

transform

Giá trị rotateZ();

Giá trị Ví dụ Hiển thị
Bình thường transform: rotateZ(0deg);
-moz-transform: rotateZ(0deg);
-webkit-transform: rotateZ(0deg);
-o-transform: rotateZ(0deg);
-ms-transform: rotateZ(0deg);

transform

rotateZ(Số-dương) transform: rotateZ(45deg);
-moz-transform: rotateZ(45deg);
-webkit-transform: rotateZ(45deg);
-o-transform: rotateZ(45deg);
-ms-transform: rotateZ(45deg);

transform

transform: rotateZ(90deg);
-moz-transform: rotateZ(90deg);
-webkit-transform: rotateZ(90deg);
-o-transform: rotateZ(90deg);
-ms-transform: rotateZ(90deg);

transform

transform: rotateZ(135deg);
-moz-transform: rotateZ(135deg);
-webkit-transform: rotateZ(135deg);
-o-transform: rotateZ(135deg);
-ms-transform: rotateZ(135deg);

transform

transform: rotateZ(180deg);
-moz-transform: rotateZ(180deg);
-webkit-transform: rotateZ(180deg);
-o-transform: rotateZ(180deg);
-ms-transform: rotateZ(180deg);

transform

transform: rotateZ(225deg);
-moz-transform: rotateZ(225deg);
-webkit-transform: rotateZ(225deg);
-o-transform: rotateZ(225deg);
-ms-transform: rotateZ(225deg);

transform

transform: rotateZ(270deg);
-moz-transform: rotateZ(270deg);
-webkit-transform: rotateZ(270deg);
-o-transform: rotateZ(270deg);
-ms-transform: rotateZ(270deg);

transform

transform: rotateZ(315deg);
-moz-transform: rotateZ(315deg);
-webkit-transform: rotateZ(315deg);
-o-transform: rotateZ(315deg);
-ms-transform: rotateZ(315deg);

transform

transform: rotateZ(360deg);
-moz-transform: rotateZ(360deg);
-webkit-transform: rotateZ(360deg);
-o-transform: rotateZ(360deg);
-ms-transform: rotateZ(360deg);

transform

rotateZ(Số-âm) transform: rotateZ(-45deg);
-moz-transform: rotateZ(-45deg);
-webkit-transform: rotateZ(-45deg);
-o-transform: rotateZ(-45deg);
-ms-transform: rotateZ(-45deg);

transform

transform: rotateZ(-90deg);
-moz-transform: rotateZ(-90deg);
-webkit-transform: rotateZ(-90deg);
-o-transform: rotateZ(-90deg);
-ms-transform: rotateZ(-90deg);

transform

transform: rotateZ(-135deg);
-moz-transform: rotateZ(-135deg);
-webkit-transform: rotateZ(-135deg);
-o-transform: rotateZ(-135deg);
-ms-transform: rotateZ(-135deg);

transform

transform: rotateZ(-180deg);
-moz-transform: rotateZ(-180deg);
-webkit-transform: rotateZ(-180deg);
-o-transform: rotateZ(-180deg);
-ms-transform: rotateZ(-180deg);

transform

transform: rotateZ(-225deg);
-moz-transform: rotateZ(-225deg);
-webkit-transform: rotateZ(-225deg);
-o-transform: rotateZ(-225deg);
-ms-transform: rotateZ(-225deg);

transform

transform: rotateZ(-270deg);
-moz-transform: rotateZ(-270deg);
-webkit-transform: rotateZ(-270deg);
-o-transform: rotateZ(-270deg);
-ms-transform: rotateZ(-270deg);

transform

transform: rotateZ(-315deg);
-moz-transform: rotateZ(-315deg);
-webkit-transform: rotateZ(-315deg);
-o-transform: rotateZ(-315deg);
-ms-transform: rotateZ(-315deg);

transform

transform: rotateZ(-360deg);
-moz-transform: rotateZ(-360deg);
-webkit-transform: rotateZ(-360deg);
-o-transform: rotateZ(-360deg);
-ms-transform: rotateZ(-360deg);

transform