Ví dụ về thuộc tính transform: scaleY()

Thuộc tính transform với giá trị scaleY()

Thuộc tính transform với giá trị scaleY: Xác định một biến đổi tỷ lệ theo trục X.

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>transform</p>
</body>
</html>

CSS viết:

p {
  background: #cc0000;
  height: 50px;
  margin: 0 auto;
  width: 120px;
}

Hiển thị trình duyệt khi chưa có transform: scaleY():

transform

Thêm thuộc tính transform: scaleY(), CSS viết:

p {
  background: #cc0000;
  height: 50px;
  margin: 0 auto;
  width: 120px;
  transform: scaleY(2);
  -moz-transform: scaleY(2);
  -webkit-transform: scaleY(2);
  -o-transform: scaleY(2);
  -ms-transform: scaleY(2);
}

Hiển thị trình duyệt khi có transform: scaleY()

transform

Giá trị scaleY();

Giá trị Ví dụ Hiển thị
Bình thường transform: scaleY(1);
-moz-transform: scaleY(1);
-webkit-transform: scaleY(1);
-o-transform: scaleY(1);
-ms-transform: scaleY(1);

transform

scaleY() transform: scaleY(0.5);
-moz-transform: scaleY(0.5);
-webkit-transform: scaleY(0.5);
-o-transform: scaleY(0.5);
-ms-transform: scaleY(0.5);

transform

transform: scaleY(1);
-moz-transform: scaleY(1);
-webkit-transform: scaleY(1);
-o-transform: scaleY(1);
-ms-transform: scaleY(1);

transform

transform: scaleY(1.5);
-moz-transform: scaleY(1.5);
-webkit-transform: scaleY(1.5);
-o-transform: scaleY(1.5);
-ms-transform: scaleY(1.5);

transform