Ví dụ về thuộc tính transform: skewX()

Thuộc tính transform với giá trị skewX()

Thuộc tính transform với giá trị skewX: Xác định sự biến đổi nghiêng 2D dọc theo trục X.

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>transform</p>
</body>
</html>

CSS viết:

p {
  background: #cc0000;
  height: 50px;
  margin: 0 auto;
  width: 120px;
}

Hiển thị trình duyệt khi chưa có transform: skewX():

transform

Thêm thuộc tính transform: skewX(), CSS viết:

p {
  background: #cc0000;
  height: 50px;
  margin: 0 auto;
  width: 120px;
  transform: skewX(10deg);
  -moz-transform: skewX(10deg);
  -webkit-transform: skewX(10deg);
  -o-transform: skewX(10deg);
  -ms-transform: skewX(10deg);
}

Hiển thị trình duyệt khi có transform: skewX()

transform

Giá trị skewX();

Giá trị Ví dụ Hiển thị
Bình thường transform: skewX(0deg;
-moz-transform: skewX(0deg);
-webkit-transform: skewX(0deg);
-o-transform: skewX(0deg);
-ms-transform: skewX(0deg);

transform

skewX(x) transform: skewX(20deg);
-moz-transform: skewX(20deg);
-webkit-transform: skewX(20deg);
-o-transform: skewX(20deg);
-ms-transform: skewX(20deg);

transform

transform: skewX(10deg);
-moz-transform: skewX(10deg);
-webkit-transform: skewX(10deg);
-o-transform: skewX(10deg);
-ms-transform: skewX(10deg);

transform

transform: skewX(0deg);
-moz-transform: skewX(0deg);
-webkit-transform: skewX(0deg);
-o-transform: skewX(0deg);
-ms-transform: skewX(0deg);

transform

transform: skewX(-10deg);
-moz-transform: skewX(-10deg);
-webkit-transform: skewX(-10deg);
-o-transform: skewX(-10deg);
-ms-transform: skewX(-10deg);

transform

transform: skewX(-20deg);
-moz-transform: skewX(-20deg);
-webkit-transform: skewX(-20deg);
-o-transform: skewX(-20deg);
-ms-transform: skewX(-20deg);

transform