Ví dụ về thuộc tính transform: skewY()

Thuộc tính transform với giá trị skewY()

Thuộc tính transform với giá trị skewY: Xác định sự biến đổi nghiêng 2D dọc theo trục Y.

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>transform</p>
</body>
</html>

CSS viết:

p {
  background: #cc0000;
  height: 50px;
  margin: 0 auto;
  width: 120px;
}

Hiển thị trình duyệt khi chưa có transform: skewY():

transform

Thêm thuộc tính transform: skewY(), CSS viết:

p {
  background: #cc0000;
  height: 50px;
  margin: 0 auto;
  width: 120px;
  transform: skewY(10deg);
  -moz-transform: skewY(10deg);
  -webkit-transform: skewY(10deg);
  -o-transform: skewY(10deg);
  -ms-transform: skewY(10deg);
}

Hiển thị trình duyệt khi có transform: skewY()

transform

Giá trị skewY();

Giá trị Ví dụ Hiển thị
Bình thường transform: skewY(0deg;
-moz-transform: skewY(0deg);
-webkit-transform: skewY(0deg);
-o-transform: skewY(0deg);
-ms-transform: skewY(0deg);

transform

skewY(y) transform: skewY(20deg);
-moz-transform: skewY(20deg);
-webkit-transform: skewY(20deg);
-o-transform: skewY(20deg);
-ms-transform: skewY(20deg);

transform

transform: skewY(10deg);
-moz-transform: skewY(10deg);
-webkit-transform: skewY(10deg);
-o-transform: skewY(10deg);
-ms-transform: skewY(10deg);

transform

transform: skewY(0deg);
-moz-transform: skewY(0deg);
-webkit-transform: skewY(0deg);
-o-transform: skewY(0deg);
-ms-transform: skewY(0deg);

transform

transform: skewY(-10deg);
-moz-transform: skewY(-10deg);
-webkit-transform: skewY(-10deg);
-o-transform: skewY(-10deg);
-ms-transform: skewY(-10deg);

transform

transform: skewY(-20deg);
-moz-transform: skewY(-20deg);
-webkit-transform: skewY(-20deg);
-o-transform: skewY(-20deg);
-ms-transform: skewY(-20deg);

transform