Ví dụ về thuộc tính transform-style

Thuộc tính transform-style

Thuộc tính transform-style: Các thành phần bên trong sẽ giữ vị trí 3D của nó.

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<div class="styleWrap">
<div class="styleInner">transform style</div>
</div>
</body>
</html>

CSS viết:

div.styleWrap {
  border: 1px solid #0000cc;
  height: 200px;
  width: 200px;
}

div.style {
  background: #cc0000;
  height: 180px;
  width: 180px;
  transform: rotateX(45deg) translateZ(50px);
  -moz-transform: rotateX(45deg) translateZ(50px);
  -webkit-transform: rotateX(45deg) translateZ(50px);
  -o-transform: rotateX(45deg) translateZ(50px);
  -ms-transform: rotateX(45deg) translateZ(50px);
}

Hiển thị trình duyệt khi chưa có transform-style:

transform style

Để dễ thấy hiệu ứng 3D, ta cho thành phần quay quanh trục, CSS viết:

div.styleWrap {
  border: 1px solid #0000cc;
  height: 200px;
  width: 200px;
  animation: myAnimate 10s infinite linear;
  -moz-animation: myAnimate 10s infinite linear;
  -webkit-animation: myAnimate 10s infinite linear;
  -o-animation: myAnimate 10s infinite linear;
  -ms-animation: myAnimate 10s infinite linear;
}

@-webkit-keyframes myAnimate {
  from {
    transform: rotateY(0);
  	-moz-transform: rotateY(0);
    -webkit-transform: rotateY(0);
    -o-transform: rotateY(0);
    -ms-transform: rotateY(0);
  }
  to  {
    transform: rotateY(360deg);
    -moz-transform: rotateY(360deg);
    -webkit-transform: rotateY(360deg);
    -o-transform: rotateY(360deg);
    -ms-transform: rotateY(360deg);
  }
}

div.style {
  background: #cc0000;
  height: 180px;
  width: 180px;
  transform: rotateX(45deg) translateZ(50px);
  -moz-transform: rotateX(45deg) translateZ(50px);
  -webkit-transform: rotateX(45deg) translateZ(50px);
  -o-transform: rotateX(45deg) translateZ(50px);
  -ms-transform: rotateX(45deg) translateZ(50px);
}

Hiển thị trình duyệt:

transform style

Thêm thuộc tính transform-style với giá trị preserve-3d, CSS viết:

div.styleWrap {
  border: 1px solid #0000cc;
  height: 200px;
  width: 200px;
  animation: myAnimate 10s infinite linear;
  -moz-animation: myAnimate 10s infinite linear;
  -webkit-animation: myAnimate 10s infinite linear;
  -o-animation: myAnimate 10s infinite linear;
  -ms-animation: myAnimate 10s infinite linear;
  transform-style: preserve-3d;
  -moz-transform-style: preserve-3d;
  -webkit-transform-style: preserve-3d;
  -o-transform-style: preserve-3d;
  -ms-transform-style: preserve-3d;
}

@-webkit-keyframes myAnimate {
  from {
    transform: rotateY(0);
  	-moz-transform: rotateY(0);
    -webkit-transform: rotateY(0);
    -o-transform: rotateY(0);
    -ms-transform: rotateY(0);
  }
  to  {
    transform: rotateY(360deg);
    -moz-transform: rotateY(360deg);
    -webkit-transform: rotateY(360deg);
    -o-transform: rotateY(360deg);
    -ms-transform: rotateY(360deg);
  }
}

div.style {
  background: #cc0000;
  height: 180px;
  width: 180px;
  transform: rotateX(45deg) translateZ(50px);
  -moz-transform: rotateX(45deg) translateZ(50px);
  -webkit-transform: rotateX(45deg) translateZ(50px);
  -o-transform: rotateX(45deg) translateZ(50px);
  -ms-transform: rotateX(45deg) translateZ(50px);
}

Hiển thị trình duyệt:

transform style

Thêm thuộc tính transform-style với giá trị flat, CSS viết:

div.styleWrap {
  border: 1px solid #0000cc;
  height: 200px;
  width: 200px;
  animation: myAnimate 10s infinite linear;
  -moz-animation: myAnimate 10s infinite linear;
  -webkit-animation: myAnimate 10s infinite linear;
  -o-animation: myAnimate 10s infinite linear;
  -ms-animation: myAnimate 10s infinite linear;
  transform-style: flat;
  -moz-transform-style: flat;
  -webkit-transform-style: flat;
  -o-transform-style: flat;
  -ms-transform-style: flat;
}

@-webkit-keyframes myAnimate {
  from {
    transform: rotateY(0);
  	-moz-transform: rotateY(0);
    -webkit-transform: rotateY(0);
    -o-transform: rotateY(0);
    -ms-transform: rotateY(0);
  }
  to  {
    transform: rotateY(360deg);
    -moz-transform: rotateY(360deg);
    -webkit-transform: rotateY(360deg);
    -o-transform: rotateY(360deg);
    -ms-transform: rotateY(360deg);
  }
}

div.style {
  background: #cc0000;
  height: 180px;
  width: 180px;
  transform: rotateX(45deg) translateZ(50px);
  -moz-transform: rotateX(45deg) translateZ(50px);
  -webkit-transform: rotateX(45deg) translateZ(50px);
  -o-transform: rotateX(45deg) translateZ(50px);
  -ms-transform: rotateX(45deg) translateZ(50px);
}

Hiển thị trình duyệt:

transform style