Ví dụ về thuộc tính transform: translate()

Thuộc tính transform với giá trị translate()

Thuộc tính transform với giá trị translate: Xác định một dịch chuyển 2D.

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>transform</p>
</body>
</html>

CSS viết:

p {
  background: #cc0000;
  height: 50px;
  margin: 0 auto;
  width: 120px;
}

Hiển thị trình duyệt khi chưa có transform: translate():

transform

Thêm thuộc tính transform: translate(), CSS viết:

p {
  background: #cc0000;
  height: 50px;
  margin: 0 auto;
  width: 120px;
  transform: translate(10px,10px);
  -moz-transform: translate(10px,10px);
  -webkit-transform: translate(10px,10px);
  -o-transform: translate(10px,10px);
  -ms-transform: translate(10px,10px);
}

Hiển thị trình duyệt khi có transform: translate()

transform

Giá trị translate();

Giá trị Ví dụ Hiển thị
Bình thường transform: translate(0px,0px);
-moz-transform: translate(0px,0px);
-webkit-transform: translate(0px,0px);
-o-transform: translate(0px,0px);
-ms-transform: translate(0px,0px);

transform

translate(0,y) transform: translate(0px,20px);
-moz-transform: translate(0px,20px);
-webkit-transform: translate(0px,20px);
-o-transform: translate(0px,20px);
-ms-transform: translate(0px,20px);

transform

transform: translate(0px,10px);
-moz-transform: translate(0px,10px);
-webkit-transform: translate(0px,10px);
-o-transform: translate(0px,10px);
-ms-transform: translate(0px,10px);

transform

transform: translate(0px,0px);
-moz-transform: translate(0px,0px);
-webkit-transform: translate(0px,0px);
-o-transform: translate(0px,0px);
-ms-transform: translate(0px,0px);

transform

transform: translate(0px,-10px);
-moz-transform: translate(0px,-10px);
-webkit-transform: translate(0px,-10px);
-o-transform: translate(0px,-10px);
-ms-transform: translate(0px,-10px);

transform

transform: translate(0px,-20px);
-moz-transform: translate(0px,-20px);
-webkit-transform: translate(0px,-20px);
-o-transform: translate(0px,-20px);
-ms-transform: translate(0px,-20px);

transform

translate(x,0) transform: translate(20px,0px);
-moz-transform: translate(20px,0px);
-webkit-transform: translate(20px,0px);
-o-transform: translate(20px,0px);
-ms-transform: translate(20px,0px);

transform

transform: translate(10px,0px);
-moz-transform: translate(10px,0px);
-webkit-transform: translate(10px,0px);
-o-transform: translate(10px,0px);
-ms-transform: translate(10px,0px);

transform

transform: translate(0px,0px);
-moz-transform: translate(0px,0px);
-webkit-transform: translate(0px,0px);
-o-transform: translate(0px,0px);
-ms-transform: translate(0px,0px);

transform

transform: translate(-10px,0px);
-moz-transform: translate(-10px,0px);
-webkit-transform: translate(-10px,0px);
-o-transform: translate(-10px,0px);
-ms-transform: translate(-10px,0px);

transform

transform: translate(-20px,0px);
-moz-transform: translate(-20px,0px);
-webkit-transform: translate(-20px,0px);
-o-transform: translate(-20px,0px);
-ms-transform: translate(-20px,0px);

transform

translate(x,y) transform: translate(20px,20px);
-moz-transform: translate(20px,20px);
-webkit-transform: translate(20px,20px);
-o-transform: translate(20px,20px);
-ms-transform: translate(20px,20px);

transform

transform: translate(10px,10px);
-moz-transform: translate(10px,10px);
-webkit-transform: translate(10px,10px);
-o-transform: translate(10px,10px);
-ms-transform: translate(10px,10px);

transform

transform: translate(0px,0px);
-moz-transform: translate(0px,0px);
-webkit-transform: translate(0px,0px);
-o-transform: translate(0px,0px);
-ms-transform: translate(0px,0px);

transform

transform: translate(-10px,-10px);
-moz-transform: translate(-10px,-10px);
-webkit-transform: translate(-10px,-10px);
-o-transform: translate(-10px,-10px);
-ms-transform: translate(-10px,-10px);

transform

transform: translate(-20px,-20px);
-moz-transform: translate(-20px,-20px);
-webkit-transform: translate(-20px,-20px);
-o-transform: translate(-20px,-20px);
-ms-transform: translate(-20px,-20px);

transform