Ví dụ về thuộc tính word-break

Thuộc tính word-break với giá trị break-all

Thuộc tính word-break với giá trị break-all: khi hết đoạn thì một từ sẽ tự động ngắt ở bất kỳ chữ nào để xuống hàng.

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>Học web chuẩn sẽ giúp bạn định hình lại những gì đã học.</p>
</body>
</html>

CSS viết:

p {
  border: 1px solid #cc0000;
  width: 90px;
}

Hiển thị trình duyệt khi chưa có word-break:

Học web chuẩn sẽ giúp bạn định hình lại những gì đã học.

Thêm thuộc tính word-break vào CSS:

p {
  border: 1px solid #cc0000;
  width: 90px;
  word-break: break-all;
}

Hiển thị trình duyệt khi có word-break:

Học web chuẩn sẽ giúp bạn định hình lại những gì đã học

Thuộc tính word-break với giá trị hyphenate

Thuộc tính word-break với giá trị hyphenate: Một từ sẽ được xuống hàng tại một vị trí gạch nối thích hợp.

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p>Học web chuẩn sẽ giúp bạn định-hình-lại những gì đã học.</p>
</body>
</html>

CSS viết:

p {
  border: 1px solid #cc0000;
  width: 90px;
}

Hiển thị trình duyệt khi chưa có word-break:

Học web chuẩn sẽ giúp bạn định-hình-lại những gì đã học.

Thêm thuộc tính word-break vào CSS:

p {
  border: 1px solid #cc0000;
  width: 90px;
  word-break: hyphenate;
}

Hiển thị trình duyệt khi có word-break:

Học web chuẩn sẽ giúp bạn định-hình-lại những gì đã học