ES6 Classes

 • Classes là một dạng function đặc biệt, thay vì sử dụng từ function thì chúng ta sử dụng class và thuộc tính được gán bên trong phương thức constructor().
 • Classes có tính kế thừa (inheritance), dễ dàng kế thừa tất cả phương thức từ Classes đã có trước đó.
 • Cấu trúc cơ bản của một Classes như sau:
class Member {
 constructor() {
  this.name = "Dương Minh Trí";
 }
}
var x = new Member();
console.log(x.name); /* ouput: "Dương Minh Trí" */
 • Member Tên Classes.
 • constructor() hàm khởi tạo đối tượng cho một class, mỗi class chỉ chứa một hàm khởi tạo duy nhất.
 • this.name với name là tham số đặt bất kỳ.
 • var x = new Member() cần khai báo Classes trước khi dùng.

Classes - sử dụng với method

class Member {
 constructor() {
  this.name = "Dương Minh Trí";
 }

 memberName() {
  return this.name;
 }
}
var x = new Member();
console.log(x.memberName()); /* ouput: "Dương Minh Trí" */

Classes - tính kế thừa (inheritance)

Classes sử dụng từ khóa extends để kế thừa các Classes đã có.

class Member {
 constructor() {
  this.name = "Dương Minh Trí";
 }

 memberName() {
  return this.name;
 }
}

class User extends Member {
 constructor(name, age) {
  super(name);
  this.age = 4;
 }

 memberInfo() {
  return this.memberName() + 'Tuổi:' + this.age;
 }
}
var x = new User();
console.log(x.memberInfo()); /* ouput: "Dương Minh Trí" Tuổi:4 */
 • User extends Member Classes User kế thừa phương thức của Member.
 • name đây là tham số được sử dụng trong Member.
 • super(name); khai báo này cần thiết để gọi các tham số đã có trong Member.
 • this.memberName() sử dụng lại phương thức của Member.
 • var x = new User() cần khai báo Classes User trước khi dùng.