ES6 default parameters

ES6 default parameters

  • Tham số mặc định (default parameters) cho phép các tham số mang giá trị mặc định nếu tham số không có giá trị hoặc giá trị không xác định (undefined).
  • Hoặc có thể hiểu tham số mặc định là tham số ban đầu được gán cho function.
  • Xem ví dụ bên dưới để rõ hơn về tham số mặc định:

ES6 - khai báo tham số mặc định

Có 2 cách khai báo tham số mặc định: gán mặc định tại vị trí khai báo và gán bên trong function.

Gán mặc định tại vị trí khai báo

function multiply(a, b = 1) {
  return a * b;
}

console.log(multiply(5, 2)); /* ouput: 10 */

console.log(multiply(5)); /* ouput: 5 */
  • Ta thấy khi khai báo giá trị b thì ta gán luôn giá trị b=1, giá trị này sẽ là giá trị mặc định của b.

Gán bên trong function

function member(name) {
  name = name || "Guess";
  return name;
}
console.log(member()); /* ouput: Guess */
console.log(member("Dương Minh Trí")); /* ouput: "Dương Minh Trí" */
  • Ta thấy khi function member() không truyền giá trị, sẽ lấy giá trị mặc định là "Guess".
  • Ngược lại khi function member() được truyền giá trị, thì sẽ lấy giá trị được truyền vào.