ES6

 • ES6 (ECMAScript 6) Một phiên bản nâng cao của Javascript, hiện tại ES6 được phần lớn các thư viện hay JS Frameworks sử dụng như: React.js, AngularJS, NodeJS, ...
 • Do phiên bản ES6 được cập nhật vào năm 2015, do đó một số trình duyệt sẽ không đọc được một số câu lệnh trong ES6, để giải quyết vấn đề này, ta cần sử dụng thư viện Babel.

Cài đặt Babel

Sử dụng trực tiếp

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>ES6</title>
  <script src="https://unpkg.com/@babel/standalone/babel.min.js"></script>
 </head>
 <body>
  <script type="text/babel">
   /* Nội dung script viết ở đây */
  </script>
 </body>
</html>

Trong phạm vi bài học, Học Web Chuẩn sẽ dùng cách "Sử dụng trực tiếp" để ví dụ cho tiện.

Cài đặt bằng lệnh nmp

 • Trước tiên chúng ta cần cài Node.js, vì phần lớn lệnh chạy đều liên quan tới Node.js, các bạn xem cài đặt tại Hướng dẫn cài đặt Node.js.
 • Cài đặt Babel bên trong thư mục project bằng lệnh:
npm install --save-dev babel-loader@7 babel-core babel-preset-env