Cài đặt React.js

Cài đặt React.js

Cài đặt React.js có nhiều cách, ở phạm vi bài học này, Học Web Chuẩn sẽ hướng dẫn 2 cách đơn giản sau:

 • Sử dụng trực tiếp React.js từ CDN thông qua tag <script>.
 • Cài đặt React.js bằng lệnh.

Cài đặt trực tiếp React.js từ tag <script>

 • Tạo file index.html với nội dung như sau:
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Hello React</title>
  <script src="https://unpkg.com/react@16/umd/react.development.js"></script>
  <script src="https://unpkg.com/react-dom@16/umd/react-dom.development.js"></script>
  <script src="https://unpkg.com/@babel/standalone/babel.min.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="root"></div>

  <script type="text/babel">
   ReactDOM.render(
    <h1>Hello, React!</h1>,
    document.getElementById('root')
   );
  </script>
 </body>
</html>
 • <div id="root"></div>, React sẽ load nội dung tới id này.
 • react.development.jsreact-dom.development.js, là 2 file thư viện của React.
 • babel.min.js, cần thiết cho cấu trúc JSX (Javascript XML - viết cấu trúc XML trong Javascript, như trên là cấu trúc <h1>Hello, world!</h1>), nếu bạn viết React mà không dùng cấu trúc JSX thì không cần thêm <script> này.
 • Cũng chú ý là nếu trên môi trường thật (production) thì không dùng babel.min.js trực tiếp như trên nhé, mà chúng ta sẽ cài đặt bằng câu lệnh, nói vụ này sau đi ^^.
 • Chỉ với 1 file HTML như trên thôi, là bạn có thể chạy được nội dung React rồi đó.
 • Khi này, click chạy file index.html, trình duyệt sẽ cho ta kết quả sau:
 • Bạn có thể dùng file index.html trên để test nhanh code React.js cũng được, tuy nhiên để tạo một project React hoàn chỉnh thì các bạn tham khảo cài đặt bên dưới nhé.

Cài đặt React.js bằng lệnh

Để cài đặt một project React hoàn chỉnh (liên kết file, sử dụng component riêng biệt, tạo thư viện tùy ý, ...) ta thực hiện các bước sau:

 • Bước 1 - Cài đặt môi trường Node.js
 • Bước 2 - Cài đặt bộ cài app React
 • Bước 3 - Tạo project React.js
 • Bước 4 - Thực thi lệnh chạy

Bước 1 - Cài đặt môi trường Node.js

Xem cài đặt chi tiết Node.js tại Hướng dẫn cài đặt Node.js.

Bước 2 - Cài đặt bộ cài app React

Có thể cài ở bất kỳ ổ đĩa hay thư mục nào bằng lệnh cmd.

npm install -g create-react-app

Cài đặt React.js

Bước 3 - Tạo project React.js trong ổ đĩa D với tên react-project.

Ta lần lượt tiến hành: trỏ vào ổ đĩa D.

D:

Cài đặt React.js

Chạy lệnh tạo project với tên react-project (tên project tùy ý) như bên dưới.

create-react-app react-project

Cài đặt React.js

Khi này sẽ xuất hiện một thư mục react-project bên trong ổ đĩa D, chứa các file và thư mục như sau:

react-project

 • node_modules

  • ...
 • public

  • index.html index.html
  • ...
 • src

  • App.js App.js
  • ...
 • .gitignore .gitignore
 • package.json package.json
 • package-lock.json package-lock.json
 • README.md README.md

Tạm thời chưa cần quan tâm tới nội dung vừa tạo nhé, tiếp thôi ^^.

Bước 4 - Thực thi lệnh chạy.

Ta lần lượt tiến hành: trỏ vào thư mục react-project với lệnh cmd sau:

cd react-project

Cài đặt React.js

Thực thi chạy project React bằng lệnh

npm start

Cài đặt React.js

Khi này ta thấy ứng dụng React sẽ tự động mở một trang chạy trên trình duyệt với đường dẫn: http://localhost:3000/, kết quả hiển thị như bên dưới là bạn đã cài đặt thành công.

Cài đặt React.js

Giao diện này chính là giao diện gọi từ /public/index.html, tuy nhiên nội dung được "lấy" từ file /src/App.js thông qua id="root". Chúng ta sẽ nói rõ hơn về việc này ở bài sau nhé ^^

Các lệnh đã sử dụng:

Nội dung Lệnh đã dùng
Cài đặt bộ cài app React
npm install -g create-react-app
Tạo project React.js trong ổ đĩa D với tên react-project.
D:
create-react-app react-project
Thực thi lệnh chạy.
cd react-project
npm start