React.js form kết hợp

React.js form kết hợp

 • Bài học này sẽ giúp các bạn biết cách kết hợp xử lý các thành phần trong <form>.

React form - 2 thành phần <input />

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Hello React</title>
  <script src="https://unpkg.com/react@16/umd/react.development.js"></script>
  <script src="https://unpkg.com/react-dom@16/umd/react-dom.development.js"></script>
  <script src="https://unpkg.com/@babel/standalone/babel.min.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="root"></div>

  <script type="text/babel">
   class ActionButton extends React.Component {
    constructor(props) {
     super(props);
     this.state = {
      isGoing: true,
      guestName: "Bùi Văn Tèo"
     };
    };

    handleInputChange = (event) => {
     const target = event.target;
     const value = target.type === 'checkbox' ? target.checked : target.value;
     const name = target.name;

     this.setState({
      [name]: value
     });
    }

    handleSubmit = (event) => {
     alert('Giá trị đã được submit: '
      + this.state.isGoing + ' và '
      + this.state.guestName
     );
     event.preventDefault();
    };

    render() {
     return (
      <form onSubmit={this.handleSubmit}>
       <label>
        Tham gia:
        <input
         name="isGoing"
         type="checkbox"
         checked={this.state.isGoing}
         onChange={this.handleInputChange} />
       </label>
       <br />

       <label>
        Ghi rõ họ tên:
        <input
         name="guestName"
         type="text"
         value={this.state.guestName}
         onChange={this.handleInputChange} />
       </label>
       <input type="submit" value="Submit" />
      </form>
     );
    };
   };

   ReactDOM.render(
    <ActionButton />,
    document.getElementById('root')
   );
  </script>
 </body>
</html>
 • Ở phần constructor khai báo 2 giá trị đầu tiên của <input type="checkbox" /><input type="text" />.
 • Trong function handleInputChange xử lý giá trị truefalse của <input type="checkbox" /> đồng thời lấy giá trị name của <input type="text" />.
 • Cũng trong function handleInputChange sử dụng setState để thực hiện cập nhật giá trị mới cho State.
 • Funciton handleSubmit giữ vai trò gọi 2 giá trị mới của <input type="checkbox" /><input type="text" />.

Trình duyệt hiển thị


Làm thử!

React form - Kết hợp nhiều thành phần

 • Tương tự như trên, dựa theo namevalue ta có thể sử lý nhiều thành phần của <form> cùng lúc như sau.
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Hello React</title>
  <script src="https://unpkg.com/react@16/umd/react.development.js"></script>
  <script src="https://unpkg.com/react-dom@16/umd/react-dom.development.js"></script>
  <script src="https://unpkg.com/@babel/standalone/babel.min.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="root"></div>

  <script type="text/babel">
   class ActionButton extends React.Component {
    constructor(props) {
     super(props);
     this.state = {
      isGoing: true,
      guestName: 'Bùi Văn Tèo',
      course: 'react.js',
      message: 'Your message here'
     };
    };

    handleInputChange = (event) => {
     const target = event.target;
     const value = target.type === 'checkbox' ? target.checked : target.value;
     const name = target.name;

     this.setState({
      [name]: value
     });
    }

    handleSubmit = (event) => {
     alert('Tham gia: '
      + this.state.isGoing + ', họ tên: '
      + this.state.guestName + ', '
      + this.state.course + ' và '
      + this.state.message
     );
     event.preventDefault();
    };

    render() {
     return (
      <form onSubmit={this.handleSubmit}>
       <label>
        Tham gia:
        <input
         name="isGoing"
         type="checkbox"
         checked={this.state.isGoing}
         onChange={this.handleInputChange} />
       </label>
       <br />

       <label>
        Ghi rõ họ tên:
        <input
         name="guestName"
         type="text"
         value={this.state.guestName}
         onChange={this.handleInputChange} />
       </label>
       <br />

       <label>
        Chọn khóa học: 
        <select
         name="course"
         value={this.state.course}
         onChange={this.handleInputChange}
        >
         <option value="html">HTML</option>
         <option value="css">CSS</option>
         <option value="javascript">JAVASCRIPT</option>
         <option value="react.js">REACT.JS</option>
        </select>
       </label>
       <br />

       <label>
        Message: 
        <textarea
         name="message"
         type="text"
         value={this.state.message}
         onChange={this.handleInputChange}
        />
       </label>
       <br />

       <input type="submit" value="Submit" />
      </form>
     );
    };
   };

   ReactDOM.render(
    <ActionButton />,
    document.getElementById('root')
   );
  </script>
 </body>
</html>

Trình duyệt hiển thị

Làm thử!