React.js nhúng map() vào JSX

React.js nhúng map() vào JSX

 • Thay vì khai báo một map() tách riêng phần render, ta hoàn toàn có thể sử dụng bên trong cấu trúc JSX của phần render.
 • Ta thực hiện như sau:
map() bên ngoài render map() bên trong JSX của render
function ListItem(props) {
 return <li>{props.value}</li>;
};

function NumberList(props) {
 const numbers = props.numbers;
 const listItems = numbers.map((number) =>
  <ListItem key={number.toString()}
       value={number * 2} />
 );
 return (
  <ul>
   {listItems}
  </ul>
 );
};
function ListItem(props) {
 return <li>{props.value}</li>;
};

function NumberList(props) {
 const numbers = props.numbers;
 return (
  <ul>
   {numbers.map((number) =>
    <ListItem key={number.toString()}
         value={number * 2} />
   )}
  </ul>
 );
};

Hiển thị trình duyệt

 • 2
 • 4
 • 6
 • 8
 • 10

Làm thử!

 • Ta thấy JSX cho phép chúng ta nhúng một biểu thức bên trong cặp dấu {}, việc này giúp code rõ ràng hơn.