SCSS câu lệnh @if @else

SCSS câu lệnh @if @else

 • SCSS câu lệnh @if @else rất tiện lợi để thiết lập sẵn bộ template dùng chung cho nhiều vị trí.
 • Nội dung bài học này sẽ giúp bạn tạo sẵn một vài bộ @if @else hữu ích cho template của bạn.

Ví dụ về SCSS @if @else

Mẫu dành cho position

 • Ta sẽ thử xây dựng một @mixin của thuộc tính position, sẽ xác định theo tên vị trí $pos, và giá trị trục $y và trục $x tương ứng.
SCSS CSS
@mixin position($pos,$y,$x) {
  position: absolute;
  @if $pos == 'tl' {
    left: $x;
    top: $y;
  }@else if $pos == 'tr' {
    right: $x;
    top: $y;
  }@else if $pos == 'bl' {
    left: $x;
    bottom: $y;
  }@else if $pos == 'br' {
    right: $x;
    bottom: $y;
  }
}
#main {
  position: relative;
  .box01 {
    @include position('tl',20px,40px)
  }
  .box02 {
    @include position('bl',50px,30px)
  }
}
#main {
  position: relative;
}
#main .box01 {
  position: absolute;
  left: 40px;
  top: 20px;
}
#main .box02 {
  position: absolute;
  left: 30px;
  bottom: 50px;
}
 • 'tl': top left
 • 'tr': top right
 • 'bl': bottom left
 • 'br': bottom right

Ta thấy các với các giá trị khai báo vị trí như trên ta có thể sử dụng rất gọn thuộc tính position.

Mẫu dành cho border-position

 • Ta sẽ thử xây dựng một @mixin khác của thuộc tính border-radius với các góc xác định theo theo tên vị trí $pos, và giá trị bo góc $raidus.
SCSS CSS
@mixin bdr-position($pos,$radius) {
 border-radius: 0;
 @if $pos == 'top' {
  border-#{$pos}-left-radius: $radius;
  border-#{$pos}-right-radius: $radius;
 }@else if $pos == 'bottom' {
  border-#{$pos}-left-radius: $radius;
  border-#{$pos}-right-radius: $radius;
 }@else if $pos == 'right' {
  border-bottom-#{$pos}-radius: $radius;
  border-top-#{$pos}-radius: $radius;
 }@else if $pos == 'left' {
  border-bottom-#{$pos}-radius: $radius;
  border-top-#{$pos}-radius: $radius;
 }
}
#main {
 @include bdr-position(top,4px)
}
#main {
 border-radius: 0;
 border-top-left-radius: 4px;
 border-top-right-radius: 4px;
}

Với các giá trị khai báo vị trí như trên ta có thể border góc cho thành phần rất dễ.

 • Bên trên là 2 ví dụ mẫu dựng sẵn, các bạn tự khám phá thêm nhé.