SCSS @while

 • SCSS @while sẽ lặp nội dung bên trong while trong khi vẫn còn thỏa điều kiện ban đầu.

Ví dụ về SCSS @while

Thực hiện lặp theo số lần từ 1 tới giá trị cho trước

SCSS CSS
$i: 4;
@while $i > 0 {
  .item-#{$i} {
    width: 800px/$i;
    $i: $i - 1;
  }
}
.item-4 {
  width: 200px;
}
.item-3 {
  width: 266.66667px;
}
.item-2 {
  width: 400px;
}
.item-1 {
  width: 800px;
}

Thực hiện lặp theo số lần từ giá trị bất kỳ

SCSS CSS
$i: 3;
@while $i < 5 {
  .item-#{$i} {
    color: red;
    $i : $i + 1;
  }
}
.item-3 {
  color: red;
}

.item-4 {
  color: red;
}