Biểu thức SCSS

SCSS - biểu thức

  • SCSS chấp nhận các biểu thức sau (nhìn nhiều vậy thôi, thực tế dùng chỉ cộng, trừ, nhân, chia là thường dùng à ^^!, những phần khác dùng viết template này nọ ^^):
  • Thấy rắc rối quá thì bạn lướt qua cũng được, khi nào cần thì quay lại sau ^^.

Biểu thức quan hệ

Biểu thức Giải thích Ví dụ
== Bằng $a == $b
> Lớn hơn $a > $b
>= Lớn hơn hoặc bằng $a >= $b
<= Nhỏ hơn hoặc bằng $a <= $b

Biểu thức số học

Biểu thức Giải thích Ví dụ
+ Cộng $a + $b
- Trừ $a - $b
* Nhân $a * $b
/ Chia $a / $b
% Chia có số dư $a % $b
  • Cẩn thận khi sử dụng biểu thức với giá trị khác đơn vị:
Biểu thức Kết quả
10px * 2 20px
10px * 2px cmd báo lỗi do khác đơn vị: 20pxpx
10px / 2 5px
10px / 2px 5
10px / 2s cmd báo lỗi do khác đơn vị 5px/s
90deg / 2 45deg
90deg / 2s cmd báo lỗi do khác đơn vị 45deg/s
2em + 10px cmd báo lỗi do khác đơn vị em + px

Biểu thức chuỗi

Ví dụ Kết quả
"Helvetica" + " Neue" "Helvetica Neue"
sans- + serif sans-serif
sans - serif sans-serif

Biểu thức đúng sai (Boolean)

Biểu thức Ví dụ Kết quả
true $a: true $a nhận giá trị đúng
not true $a: not true $a nhận giá trị sai
false $a: false $a nhận giá trị sai
not false $a: not false $a nhận giá trị đúng
true and true $a: true; $b: true; $a and $b Cho giá trị đúng
true and false $a: true; $b: false; $a and $b Cho giá trị sai
true or false $a: true; $b: false; $a or $b Cho giá trị đúng
false or false $a: false; $b: false; $a or $b Cho giá trị sai