SCSS nesting

 • SCSS nesting là cấu trúc viết gọn theo dạng phân cấp, giúp dễ dàng kiểm soát thành phần con thuộc thành phần cha nào rất tiện lợi.
 • Ngoài ra còn giúp kiểm soát code của thành phần theo các dạng màn hình khá tốt.
 • Đây cũng là cấu trúc được giới thiệu ở bài cú pháp SCSS.

Ví dụ SCSS nesting - theo tag

 • Phân cấp cha con, thành phần bên trong sẽ là thành phần con.
SCSS CSS
section {
  width: 300px;
  h2 {
    font-size: 12px;
  }
  div {
    padding: 20px;
  }
}
section {
  width: 300px;
}
section h2 {
  font-size: 12px;
}
section div {
  padding: 20px;
}
#main {
  width: 300px;
  h2 {
    font-size: 12px;
  }
  .list {
    padding: 20px;
    li {
      background-color: #f1f1f1;
    }
  }
}
#main {
  width: 300px;
}
#main h2 {
  font-size: 12px;
}
#main .list {
  padding: 20px;
}
#main .list li {
  background-color: #f1f1f1;
}

Ví dụ SCSS nesting - đại diện

 • Ký tự & sẽ đại diện cho thành phần cha bên ngoài gần nhất.
SCSS CSS
.btn-submit {
  width: 100px;
  background-color: red;
  &:hover {
    background-color: blue;
  }
}
.btn-submit {
  width: 100px;
  background-color: red; 
}
.btn-submit:hover {
  background-color: blue; 
}
.list {
  margin-bottom: 20px;
  &.list-last {
    margin-bottom: 0;
  }
}
.list {
  margin-bottom: 20px;
}
.list.list-last {
  margin-bottom: 0;
}
.list {
  li {
    float: left;
    margin-right: 10px;
    &:last-child {
      margin-right: 0;
    }
  }
}
.list li {
  float: left;
  margin-right: 10px;
}
.list li:last-child {
  margin-right: 0;
}

Ví dụ SCSS nesting - thuộc tính

 • Các thuộc tính có tiền tố giống nhau, có thể được gom chung với nhau.
 • Một số thuộc tính có tiền tố giống nhau thường dùng:
  • font-
  • margin-
  • padding-
  • text-
  • background-
  • border-
  • ...
SCSS CSS
section {
  width: 300px;
  font: {
    family: Arial, sans-serif;
    size: 16px;
  }
  h2 {
    font-size: 20px;
  }
  div {
    padding: 20px;
  }
}
section {
  width: 300px;
  font-family: Arial, sans-serif;
  font-size: 16px;
}
section h2 {
  font-size: 20px;
}
section div {
  padding: 20px;
}

Ví dụ SCSS nesting - @media

 • @media được sử dụng bên trong thành phần nào thì sẽ sử dụng cho thành phần đó.
SCSS CSS
#main {
 width: 300px;
 @media only screen and (min-width: 641px) {
  width: 200px;
 }
}
#main {
 width: 300px;
}
@media only screen and (min-width: 641px) {
 #main {
  width: 200px;
 }
}