SCSS placeholders

SCSS placeholders

 • Cách sử dụng SCSS placeholder khá giống với @mixin, tuy nhiên các thành phần sử dụng placeholders sẽ được gom chung vào cùng một bộ các thuộc tính.

Ví dụ về SCSS placeholder

SCSS CSS
%reset-list {
 margin: 0;
 padding: 0;
 background: none;
}

ul {
  @extend %reset-list;
  background-color: #f1f1f1;
  li {
    padding: 10px;
    border: 1px solid #ccc;
  }
}
div {
  @extend %reset-list;
}
ul, div {
  margin: 0;
  padding: 0;
  background: none;
}

ul {
  background-color: #f1f1f1;
}
ul li {
  padding: 10px;
  border: 1px solid #ccc;
}

Ta thấy thành phần uldiv đã được gom chung và sử dụng các thuộc tính khai báo tại %reset-list.

Placeholder không sử dụng đối số

 • Do tính chất gom sử dụng chung các thuộc tính, nên placeholder không sử dụng được cho đối số.
SCSS CSS
$center($w) {
  margin: 0 auto;
  width: $w;
}
.main {
  @extend $center(300px);
  padding: 20px;
}
.box {
  @extend $center(100px);
  background-color: #f1f1f1;
}
//cmd báo lỗi sai cấu trúc.