Định nghĩa và sử dụng

 • Tag <header> định nghĩa khu vực header (phần đầu) của trang.
 • Thường được dùng cho phần giới thiệu hay chứa các thành phần chuyển hướng (navigation).

Cấu trúc

<header></header>

Ví dụ

<section id="layout">
  <header>
    HEADER

    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#">Trang chủ<a></li>
        <li><a href="#">Giới thiệu<a></li>
        <li><a href="#">Sản phẩm<a></li>
        <li><a href="#">Liên hệ<a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <section id="pageBody">
    <section id="content">
      CONTENT
      <article>ARTICLE</article>
    </section>

    <aside>ASIDE</aside>
  </section>

  <ul>
    <li>BOX 1</li>
    <li>BOX 2</li>
    <li>BOX 3</li>
    <li>BOX 4</li>
  </ul>

  <footer>FOOTER</footer>
</section>

HTML5