Thẻ định dạng đoạn văn bản

Thẻ định dạng đoạn văn bản

  • Thẻ <p></p> viết tắt của từ "paragraphs" có nghĩa là đoạn văn.
  • Thẻ <p></p> giúp trình duyệt xác định được đoạn văn bản trong trang HTML, thẻ này chỉ có thể chứa các thẻ thuộc nhóm inline, gồm: text, image, link, button,...

HTML viết

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset=utf-8" />
<title>Tiêu đề trang web</title>
</head>

<body>
<p>Đây là đoạn văn</p>
<p><img src="images/img_planet.gif" alt="Space" /></p>
<p>Trong đoạn văn này có chứa <a href="tut_html_layout.php">liên kết</a></p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Đây là đoạn văn.

Sakura

Trong đoạn văn này có chứa liên kết.

Để ngắt đoạn cho đoạn văn ta có thể dùng 2 cách:

  • Ngắt đoạn cùng dòng: sử dụng thẻ <br /> (<br /> là thẻ thuộc nhóm inline).

HTML viết

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset=utf-8" />
<title>Tiêu đề trang web</title>
</head>

<body>
<p>Đây là đoạn văn dài rất dài rất dài rất dài<br />
rất dài rất dài rất dài rất dài.</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Đây là đoạn văn dài rất dài rất dài rất dài
rất dài rất dài rất dài rất dài.

  • Ngắt đoạn khác dòng: sử dụng 2 thẻ <p></p> để ngắt đoạn khác dòng, tránh trường hợp sử dụng 2 lần thẻ <br /> vì về mặt ý nghĩa của thẻ sẽ không còn chính xác, điều này sẽ gây khó khăn cho trình duyệt phân biệt đâu là cùng đoạn, đâu là khác đoạn.

HTML viết

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset=utf-8" />
<title>Tiêu đề trang web</title>
</head>

<body>
<p>Đây là đoạn văn thứ nhất.</p>
<p>Đây là đoạn văn thứ hai.</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Đây là đoạn văn thứ nhất.

Đây là đoạn văn thứ hai.

Những cấu trúc không nên sử dụng

Không được chứa bên trong <p></p> các thẻ thuộc nhóm các thẻ block, code như thế này là sai, không đúng chuẩn W3C:

HTML viết

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset=utf-8" />
<title>Tiêu đề trang web</title>
</head>

<body>
<p><p>Đây là đoạn văn</p></p>

<p><div>Đây là đoạn văn</div></p>

<p>
<dl>
<dt>
Tiêu đề</dt>
<dd>
Nội dung</dd>
</dl>

</p>

<p>
<ul>
<li>
liên kết 01</li>
<li>
liên kết 02</li>
</ul>

</p>
</body>
</html>