Định nghĩa và sử dụng

 • Tag <nav> định nghĩa liên kết điều hướng (navigation).
 • Tag <nav> thường sử dụng cho global menu, local link, topic path, pager link,...
 • Nội dung bên trong <nav> thường là một danh sách <ul> hoặc <ol>.

Cấu trúc

<nav>
  <ul>
    <li><a href="#">Trang chủ<a></li>
    <li><a href="#">Giới thiệu<a></li>
    <li><a href="#">Sản phẩm<a></li>
    <li><a href="#">Liên hệ<a></li>
  </ul>
</nav>

Ví dụ

<section id="layout">
  <header>
    HEADER

    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#">Trang chủ<a></li>
        <li><a href="#">Giới thiệu<a></li>
        <li><a href="#">Sản phẩm<a></li>
        <li><a href="#">Liên hệ<a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <section id="pageBody">
    <section id="content">
      CONTENT
      <article>ARTICLE</article>
    </section>

    <aside>ASIDE</aside>
  </section>

  <ul>
    <li>BOX 1</li>
    <li>BOX 2</li>
    <li>BOX 3</li>
    <li>BOX 4</li>
  </ul>

  <footer>FOOTER</footer>
</section>

HTML5