Cấu trúc cơ bản của trang HTML

Cấu trúc cơ bản của trang HTML

Cấu trúc cơ bản của trang HTML có dạng như sau, thường gồm 3 phần:

  • <!Doctype>: Phần khai báo chuẩn của html hay xhtml.
  • <head></head>: Phần khai báo ban đầu, khai báo về meta, title, css, javascript…
  • <body></body>: Phần chứa nội dung của trang web, nơi hiển thị nội dung.

Cấu trúc cơ bản

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Tiêu đề trang web</title>
</head>

<body>
...Phần thân viết ở đây...
</body>
</html>

Cấu trúc cơ bản của trang web

Mỗi trang web đều có cách thể hiện cấu trúc khác nhau, có trang 1 cột, có trang 2 và cũng có trang chứa nhiều cột, bên dưới đây chúng ta tham khảo một trang đơn giản sử dụng 2 cột để layout.

  • Phần đầu: header, có thể chứa logo, câu slogan, các liên kết, các banner liên kết, các button, đoạn flash, hoặc các form ngắn như form tìm kiếm,...
  • Phần liên kết toàn cục: global navigation, dùng để chứa các liên kết đến những trang quan trọng trong toàn bộ trang, trong phần này có thể chứa thêm các liên kết con (sub navigation).
  • Phần thân của trang: page body, phần này chứa phần nội dung chính (content) và phần nội dung phụ (sidebar).
  • Phần nội dung chính: content, phần này chứa nội dung chính cần thể hiện cho người dùng xem.
  • Phần nội dung phụ: sidebar, phần này có thể chứa liên kết phụ của từng trang (local navigation), hoặc các banner chứa liên kết liên quan, hoặc có thể dùng để chứa các liên kết quảng cáo,...
  • Phần cuối trang web: footer, phần này thường chứa phần liên hệ như: tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, mail liên hệ,... và đặc biệt là copyright, hoặc có thể chứa các liên kết toàn trang, các banner liên kết,...

Cấu trúc cơ bản của trang web