Cách tạo và hiển thị một file HTML

Cách tạo file HTML

Trước tiên ta tạo một file index.txt đơn giản bằng notepad trong Window với nội dung sau:

<p>Hello</p>

Sau đó "Save As" lại file với định dạng mới là .html

Tạo file .html

Ngoài cách tạo đơn giản trên, chúng ta cũng có thể tạo file HTML trực tiếp thông qua một số ứng dụng như: notepad++, Dreamweaver, ...

Cách hiển thị file HTML

Với cách trên ta đã tạo xong file index.html, để xem nội dung file này ta có thể double click vào file là có thể xem được, nội dung khi file khi chạy trên trình duyệt sẽ hiển thị như sau:

Hello